Tytuł szkolenia

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej

Termin

06-12-2018, 07-12-2018

Termin

6-7.12.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków; Cykl Kolba; Action learning; Burza mózgów.

Liczba uczestników

25

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za budżetowanie zadaniowe, kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem

Cele

Przedstawienie metodyki przygotowania budżetu zadaniowego zgodniej z wytycznymi Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów oraz dobrymi praktykami Banku Światowego, jak również doświadczeniami administracji rządowej i JST. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi budżetowania zadaniowego w Polsce (od 2006 r.). Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady metod i technik konstruowania budżetu zadaniowego na poziomie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządowych. Zaprezentowane będzie powiązanie budżetu zadaniowego z systemem kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Przedmiot ma celu podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji z obszaru budowy, zarządzania oraz ewaluacji budżetu zadaniowego w kontekście stosowanego w jednostce administracji publicznej systemu kontroli zarządczej. Szczególny nacisk położony jest na ocenę efektywności i skuteczności działania, która poprzez ocenę sprawności wyników osiągania celów i realizacji zadań, umożliwia wypełnienie obowiązków wypływających z zapisów art. 175 UFP.

Efekty szkolenia

 • Właściwe identyfikowanie i interpretowanie podstaw prawnych budżetowania zadaniowego, jako elementu systemu kontroli zarządczej;
 • Rozumienie zasady konstruowania budżetu zadaniowego i jego organizowania w systemie kontroli zarządczej w JSFP;
 • Poznanie metod i technik oceny efektywności i skuteczności działania JSFP na podstawie ich celów i zadań.

Program

BLOK I Zasady opracowania i planowania budżetu - Przegląd regulacji prawnych dotyczących budżetu zadaniowego:

 • definicja „układu zadaniowego”,
 • zakres planowania zadaniowego – jednostki objęte obowiązkiem sporządzania planów finansowych w układzie zadaniowym,
 • systematyka dokumentów planistycznych.

BLOK II Standard formułowania celów:

 • prezentacja przyjętej koncepcji, komunikaty MF,
 • macierz ewaluacji celów – koncepcja teoretyczna i merytoryczna,
 • przykłady celów spełniających zasady przyjęte w standardzie,
 • przykłady celów nie spełniających zasad przyjętych w standardzie.

BLOK III Zasady definiowania mierników:

 • pożądane rodzaje mierników na poziomie zadań i podzadań,
 • powiązanie mierników z celami,
 • przykłady mierników poprawnych i niepoprawnych.

BLOK IV Monitorowanie i ewaluacja zadań budżetu zgodnie z art. 175 UFP;

 • metody i techniki oceny efektywności i skuteczności,
 • metody i techniki monitoringu – system sprawozdawczości BZ,
 • metody i techniki ewaluacji.

BLOK V Budżet zadaniowy w uzasadnieniu do ustawy budżetowej

 • zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy,
 • skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata,
 • programy wieloletnie w ujęciu zadaniowym,
 • realizacja budżetu zadaniowego.

BLOK VI Ewidencja wykonania budżetu zadaniowego

 • podstawy prawne,
 • możliwe rozwiązania,
 • rozliczenie wydatków pośrednich,
 • rachunek kosztów,
 • klasyfikacja tradycyjna a zadaniowa.

BLOK VII Środki unijne a budżet zadaniowy

BLOK VIII Rola Departamentu Ekonomiczno-Finansowego oraz rola departamentów merytorycznych (projektowych) w tworzeniu i monitorowaniu realizacji budżetu zadaniowego (realizacja celów i mierników)

 • podział kompetencji i odpowiedzialności w zakresie budżetu zadaniowego,
 • zasady współpracy pionów merytorycznych i finansowo-księgowych przy sporządzaniu planów w układzie zadaniowym,
 • generowanie informacji zarządczej dla kierownictwa jednostki.

BLOK IX Systemy informatyczne a BZ i KZ – aplikacja BUZA

 • podstawowe zasady pracy z aplikacją BUZA. Zalety i wady korzystania z aplikacji,
 • typowe problemy techniczne, m.in. dekompresowanie plików, włączanie makr, określanie folderów i nazw plików, zapisywanie danych, kolejność czynności przy wypełnianiu danych, ominięcie problemu blokowania plików w formacie Excel w trakcie pracy z aplikacją BUZA, eksport danych do Excela, zasady importu danych i zatwierdzania agregacji,
 • typowe problemy merytoryczne, m.in. brak bazy celów i mierników, niejednoznaczność terminologiczna w poszczególnych kategoriach wydatków/ kosztów.

BLOK X Kontrola zarządcza

 • definicja kontroli zarządczej,
 • zakres kontroli zarządczej,
 • analiza ryzyk i wrażliwości pod potrzeby kontroli zarządczej,
 • powiązanie kontroli zarządczej z budżetowaniem zadaniowym.
 • standardy kontroli zarządczej,

BLOK XI – Ćwiczenia i warsztaty z definiowania celów, mierników i zadań, podzadań i działań oraz określaniu ryzyk realizacji celów i zadań/podzadań/działań w budżecie zadaniowym

 • Studium przypadku w oparciu o związek budżetu zadaniowego z zadaniami realizowanymi przez jsfp.