Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej

Termin

18-05-2017, 19-05-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład przy użyciu prezentacji, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków; cykl Kolba; action learning; burza mózgów.

Liczba uczestników

20

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za budżetowanie zadaniowe, kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem
 • pracownicy zespołów ds. budżetu zadaniowego w urzędach i inne osoby włączone w procesy planowania

Cele

 • przedstawienie metodyki przygotowania budżetu zadaniowego zgodnego z wytycznymi Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów oraz dobrymi praktykami Banku Światowego, jak również doświadczeniami administracji rządowej i JST
 • zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi budżetowania zadaniowego w Polsce (od 2006 r.)
 • zaprezentowanie przykładów praktycznych metod i technik konstruowania budżetu zadaniowego na poziomie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządowych

Efekty szkolenia

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie podstaw prawnych budżetowania zadaniowego, jako elementu systemu kontroli zarządczej
 • zrozumienie zasady konstruowania budżetu zadaniowego i jego organizowania w systemie kontroli zarządczej w JSFP
 • poznanie metod i technik oceny efektywności i skuteczności działania JSFP na podstawie ich celów i zadań

Program

 • Zasady opracowania i planowania budżetu - przegląd regulacji prawnych dotyczących budżetu zadaniowego
 • Standard formułowania celów
 • Zasady definiowania mierników
 • Monitorowanie i ewaluacja zadań budżetu zgodnie z art. 175 UFP
 • Budżet zadaniowy w uzasadnieniu do ustawy budżetowej
 • Ewidencja wykonania budżetu zadaniowego
 • Środki unijne a budżet zadaniowy
 • Rola Departamentu Ekonomiczno-Finansowego oraz rola departamentów merytorycznych (projektowych) w tworzeniu i monitorowaniu realizacji budżetu zadaniowego (realizacja celów i mierników)
 • Systemy informatyczne a BZ i KZ – aplikacja BUZA
 • Kontrola zarządcza
 • Ćwiczenia i warsztaty z definiowania celów, mierników i zadań, podzadań i działań oraz określaniu ryzyk realizacji celów i zadań/podzadań/działań w budżecie zadaniowym