Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej

Termin

25-03-2015, 26-03-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków; Cykl Kolba; action learning; „burza mózgów”.

Liczba uczestników

20

Koszt

950.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

• pracownicy komórek organizacyjnych ds. budżetu, odpowiedzialni m.in. za budżetowanie zadaniowe, kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem • pracownicy zespołów ds. budżetu zadaniowego w urzędach i inne osoby włączone w procesy planowania

Cele

• przedstawienie metodyki przygotowania budżetu zadaniowego zgodnego z wytycznymi Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów oraz dobrymi praktykami Banku Światowego, jak również doświadczeniami administracji rządowej i JST • zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi budżetowania zadaniowego w Polsce (od 2006 r.) • zaprezentowanie przykładów praktycznych metod i technik konstruowania budżetu zadaniowego na poziomie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządowych

Efekty szkolenia

• właściwe identyfikowanie i interpretowanie podstaw prawnych budżetowania zadaniowego jako elementu systemu kontroli zarządczej • rozumienie zasady konstruowania budżetu zadaniowego i jego organizowania w systemie kontroli zarządczej w JSFP • poznanie metod i technik oceny efektywności i skuteczności działania JSFP na podstawie ich celów i zadań

Program

  1. Zasady opracowania i planowania budżetu - przegląd regulacji prawnych dotyczących budżetu zadaniowego
  2. Standard formułowania celów
  3. Zasady definiowania mierników
  4. Monitorowanie i ewaluacja zadań budżetu zgodnie z art. 175 UFP
  5. Budżet zadaniowy w uzasadnieniu do ustawy budżetowej
  6. Ewidencja wykonania budżetu zadaniowego
  7. Środki unijne a budżet zadaniowy
  8. Rola Departamentu Ekonomiczno-Finansowego oraz rola departamentów merytorycznych (projektowych) w tworzeniu i monitorowaniu realizacji budżetu zadaniowego (realizacja celów i mierników)
  9. Systemy informatyczne a BZ i KZ – aplikacja BUZA