Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Budżet zadaniowy – metodyka i zastosowanie

Termin

01-12-2014, 02-12-2014

Czas trwania

16 godzin

Forma zajęć

wykład z elementami warsztatowymi

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

740.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji publicznej wyższego i średniego szczebla, zarówno z komórek finansowych, audytu i kontroli wewnętrznej jak i komórek merytorycznych.

Cele

Pozyskanie wiedzy o istocie budżetowania zadaniowego zarówno w świetle doświadczeń międzynarodowych, jak i uregulowań obowiązujących w Polsce.

Efekty szkolenia

Pozyskanie wiedzy z zakresu zasad zadaniowego planowania wydatków w Polsce; Nabycie umiejętności definiowania celów i mierników; Nabycie umiejętności przygotowywania planów zadaniowych.

Program

  • Budżet zadaniowy jako element New Public Management – założenia i doświadczenia międzynarodowe; paradygmat budżetowania zadaniowego;
  • Budżet zadaniowy – główne składowe i porównanie z budżetem tradycyjnym; część sprawnościowa budżetu zadaniowego;
  • Budżet zadaniowy a zarządzanie strategiczne i operacyjne; rola mierników w sektorze finansów publicznych; efektywność a skuteczność;
  • Organizacja procesu wdrażania budżetu zadaniowego – sektor rządowy a sektor samorządowy; rola służb finansowo-księgowych i komórek merytorycznych, budżetowanie top-down i budżetowanie bottom-up; harmonogram prac nad wdrażaniem budżetu zadaniowego w Polsce;
  • Struktura budżetu zadaniowego – funkcje, zadania, podzadania, działania; układ funkcjonalny a ośrodki odpowiedzialności; specyfika funkcji 22;
  • Definiowanie celów (metoda SMART) oraz określanie mierników (oddziaływania, rezultatu, produktu) – wskazówki metodyczne; priorytety w budżecie zadaniowym;
  • Ewolucja budżetu zadaniowego w Polsce; uregulowania w zakresie budżetu zadaniowego dla sektora rządowego – ustawa o finansach publicznych i zapisy noty budżetowej, formularze budżetu zadaniowego;
  • Planowanie wydatków w ujęciu zadaniowym – wydatki bezpośrednie a wydatki pośrednie; budżet zadaniowy a układ wykonawczy;
  • Ewaluacja zadań publicznych a budżet zadaniowy – kryteria oceny;
  • Przegląd rozwiązań stosowanych dla poszczególnych obszarów działalności państwa (studia przypadków) – dyskusja nad celami i stosowanymi miernikami (rozwiązania międzynarodowe i praktyka polska).