Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi

Termin

05-11-2014

Czas trwania

8 godzin

Forma zajęć

wykład z elementami warsztatowymi

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

430.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji zajmujący się sprawami finansów publicznych, także zatrudnieni poza komórkami zajmującymi się realizacją budżetu, zainteresowani finansowymi aspektami funkcjonowania administracji publicznej.

Cele

Zdobycie wiedzy z zakresu nowego podejścia do zarządzania finansami publicznymi, zorientowanego na osiąganie założonych celów.

Efekty szkolenia

Nabycie umiejętności kierowania procesem wdrażania budżetu zadaniowego; Pozyskanie wiedzy z zakresu zasad zadaniowego planowania wydatków w Polsce; Nabycie umiejętności definiowania celów i mierników.

Program

  • Podstawowe pojęcia związane z budżetem zadaniowym – idea budżetu zadaniowego w porównaniu z budżetem tradycyjnym; struktura budżetu zadaniowego; skuteczność a efektywność zadań publicznych; paradygmat budżetu zadaniowego;
  • Cele i mierniki w budżetowaniu zadaniowym – standardy definiowania celów (metoda SMART) i mierników (RACER); mierniki produktu, rezultatu, oddziaływania – przykłady; struktura karty miernika;
  • Organizacja procesu wdrażania budżetu zadaniowego; rola służb finansowo-księgowych i komórek merytorycznych; budżetowanie top-down a budżetowanie bottom-up;
  • Doświadczenia Polski na tle przykładów międzynarodowych w zakresie budżetu zadaniowego; cele i mierniki a ewaluacja zadań, kontrola zarządcza a budżet zadaniowy;
  • Obowiązujące w Polsce regulacje prawne w zakresie budżetu zadaniowego; Ustawa o finansach publicznych a budżet zadaniowy; „Nota budżetowa" regulacje wykonawcze dotyczące sposobu przygotowywania planów zadaniowych;
  • Cele, mierniki dla przykładowych zadań państwa – dyskusja.