Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Budowanie zaangażowania pracowników

Termin

21-11-2016, 22-11-2016

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje, symulacje rozmów z pracownikami, autodiagnozy.

Liczba uczestników

14

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza różnych szczebli
 • koordynatorzy projektów
 • osoby pretendujące do ról kierowniczych w administracji w przyszłości

Cele

 • uświadomienie roli przełożonego w budowaniu i utrzymywaniu zaangażowania pracowników
 • poznanie nowoczesnych modeli budowania zaangażowania
 • wzmocnienie umiejętności diagnozowania głównych motywatorów
 • przećwiczenie skutecznych  metod wpływania na zaangażowanie

Efekty szkolenia

 • pogłębienie wiedzy nt. metod budowania zaangażowania
 • zwiększenie  elastyczności   w  dopasowaniu działań kierowniczych do  potrzeb pracowników
 • zaplanowanie działań wpływających na wzrost zaangażowania członków własnego zespołu

Program

 • Wpływ poziomu zaangażowania pracowników na efektywność realizacji zadań i budowanie wizerunku organizacji
 • Czym jest motywacja i zaangażowanie – podstawowe różnice
 • Kluczowe czynniki spełnienia zawodowego – kiedy czujemy się najbardziej zaangażowani
 • Zachowania pracowników świadczące o zaangażowaniu lub jego braku – charakterystyka zaangażowanego pracownika
 • Postawa kierownicza budująca lub osłabiająca zaangażowanie
 • Trzy rodzaje  zaangażowania pracowników wg. J.Meyera i N.Allen
 • Zaangażowanie a związek pracownika z organizacją - główne motywy: „chcę tu być, potrzebuję tu być ,powinienem tu być”
 • Diagnoza motywatorów pracowników - do czego dążą, jakiego środowiska potrzebują, jakich „rekompensat” oczekują
 • Na co mam wpływ jako menedżer - analiza własnych działań kierowniczych w kontekście budowania zaangażowania
 • Określenie własnego „kodu motywacyjnego”
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi pracowników
 • Zwiększanie zakresu wpływu pracownika – w jakich obszarach warto przekazywać pracownikowi możliwość podjęcia decyzji
 • Motywujące stawianie celów w rozmowie kontraktującej
 • Dopasowanie sposobu delegowania zadań do potrzeb pracownika
 • Techniki komunikacyjne budujące zaangażowanie – docenianie i konstruktywna krytyka
 • Jak wpływać na poziom osobistego zaangażowania