Tytuł szkolenia

Angielski_Korespondencja biurowa w pigułce (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

12-04-2021, 14-04-2021, 15-04-2021

Termin

12, 14-15 kwietnia 2021

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć po 150 minut)

w godz. 13:00-14;15 i 14:25-15:40

Forma zajęć

Praca z tekstem, analiza przykładów, ćwiczenia tłumaczeniowe

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Pracownicy administracji publicznej, którzy w swojej pracy prowadzą korespondencję w języku angielskim, przygotowują opinie, e-maile, itd.

Cele

Zaznajomienie uczestników z podstawowymi zwrotami i wyrażeniami używanymi w typowej korespondencji oficjalnej prowadzonej z partnerami zagranicznymi, zarówno z krajów Unii Europejskiej jak i spoza niej; omówienie zasad obowiązujących przy pisaniu raportów i notatek służbowych

Program

Różnice między przekazem ustnym a pisemnym; cele korespondencji i narzędzia potrzebne do ich osiągnięcia. Uprzejme i niebezpośrednie wypowiedzi; różnice pomiędzy wyrażeniami formalnymi i nieformalnymi używanymi w korespondencji. Układ listu, zastosowanie łączników zdań i budowa zdań złożonych, różne rodzaje listów. Omówienie najbardziej typowych błędów popełnianych w korespondencji po angielsku oraz przygotowanie banku zwrotów pomocnych dla piszących.