Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Analiza strategiczna

Termin

09-05-2024, 10-05-2024

Termin

9 - 10 maja 2024, godz. 9:00 - 16:00

Czas trwania

2 x 8h dydaktycznych

Forma zajęć

szkolenie stacjonarne

Liczba uczestników

16

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • Kadra kierownicza
 • Pracownicy komórek zajmujących się planowaniem, analizą, opracowywaniem programów operacyjnych, planów działań i strategii

Cele

Głównym celem szkolenia jest wprowadzenie osób nie zajmujących się na co dzień analizą strategiczną w obszar planowania strategicznego poprzez zapoznanie ich z metodami i technikami foresightu strategicznego oraz analizy strategicznej.

Zarówno analiza strategiczna, jak i foresight mają za zadanie wsparcie decydentów poprzez określenie prawdopodobnych scenariuszy rozwoju wydarzeń w danym polu problemowym, wskazanie konsekwencji każdego ze scenariuszy oraz sformułowanie planów działania pozwalających na wykorzystanie szans i minimalizację ryzyk z nimi związanych.

Podejście to pozwala na oparcie procesu decyzyjnego na danych (w takim stopniu, w jakim są one dostępne w odniesieniu do przyszłości), przy jednoczesnym zdefiniowaniu obszarów niewiedzy/niepewności. Jest ono wykorzystywane od dziesięcioleci zarówno w praktyce biznesowej przez największe korporacje międzynarodowe, jak i przy tworzeniu polityk publicznych przez instytucje państwowe i międzynarodowe.

Ważnym elementem szkolenia jest problematyka błędów poznawczych, heurystyk i pułapek myślenia, mających wpływ na poprawność wykonywanych analiz, zwłaszcza (choć nie tylko) w tak niepewnym obszarze, jakim jest przyszłość

Efekty szkolenia

 • znajomość i umiejętność dokonania wyboru odpowiednich metod analizy strategicznej oraz zastosowania ich w praktyce;
 • umiejętność prowadzenia procesu analitycznego;
 • umiejętność kierowania procesem analitycznym i wykorzystywania analizy strategicznej w procesie decyzyjnym;
 • umiejętność organizacji efektywnej pracy zespołowej na potrzeby procesu analitycznego;
 • umiejętność krytycznej oceny źródeł i rozpoznawania oraz unikania błędów analitycznych;

Program

Dzień 1:

 1. Zastosowanie analizy strategicznej i foresightu w praktyce administracyjnej

Strategiczne podejście do przyszłości: czy przyszłość można badać? Trendy, scenariusze, prognozy. Jak przygotować się na różne scenariusze przyszłości? Myślenie strategiczne, planowanie strategiczne, foresight strategiczny. Jak tworzyć strategiczne plany działania oparte na analizie dostępnych danych (evidence-based)?

 1. Metoda scenariuszowa w analizie strategicznej

Wykorzystanie metod foresightowych w analizie strategicznej. Analiza trendów, scenariuszy, szans i ryzyk. Ćwiczenia w grupach.

Dzień 2:

 1. Metody i techniki analizy strategicznej

Metody alternatywnego myślenia (key assumptions check, analiza konkurencyjnych hipotez) – ćwiczenia w grupach na bazie wcześniej przygotowanych scenariuszy.

 1. Błędy poznawcze i pułapki analityczne

Heurystyki i pułapki myślenia oraz ich wpływ na pracę analityków. Warunki organizacyjne wspierające pracę analityczną.

Szkolenie ma praktyczny charakter i realizowane jest metodą warsztatową – wymagana jest gotowość uczestników do pracy w kilkuosobowych grupach ćwiczeniowych.