Tytuł szkolenia

Akcja bilans 2019. Sprawozdanie finansowe jednostki nadrzędnej oraz jednostki podległej i jednostki nadzorowanej za rok 2019

Termin

05-12-2019

Termin

5.12.2019

Czas trwania

godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 10.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

590.00 PLN

Adresat

Państwowe jednostki budżetowe, w tym dysponenci główni, dysponenci drugiego i trzeciego stopnia, dysponenci państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe osoby prawne i inne jednostki sektora finansów publicznych, w tym ZUS i KRUS jako jednostki nadrzędne oraz jednostki podległe i jednostki nadzorowane.

Cele

Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 ze szczególnym uwzględnieniem załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa”. Omówione zostaną zasady wyceny i zasady prezentacji danych w zakresie majątku trwałego i obrotowego, dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań, przychodów i kosztów, rozliczeń międzyokresowych, funduszu i wyniku finansowego.

Efekty szkolenia

Rzetelny, jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz właściwa wycena i prezentacja danych w sprawozdaniu finansowym za rok 2019.

Program

  • Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej na dzień 31 grudnia 2019 roku
  • Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 – analiza zasad i wzorów sprawozdań
  • Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki budżetowej za rok 2019
  • Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2019
  • Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki budżetowej za rok 2019
  • Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2019
  • Zakres dodatkowych danych niezbędnych do sporządzenia załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa”
  • Dokumentowanie wzajemnych rozliczeń i arkusz wyłączeniowy – korekty obrotów i sald w zakresie sprawozdania finansowego  jednostki nadrzędnej za rok 2019
  • Bilans otwarcia 2020 – zasady dostosowania polityki rachunkowości jednostki budżetowej do obowiązujących od 1 stycznia zasad rachunkowości budżetowej