Tytuł szkolenia

Akcja bilans 2017. Zasady sporządzania jednostkowego i łącznego sprawozdania finansowego państwowych jednostek budżetowych za rok 2017

Termin

06-12-2017

Termin

6.12.2017

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

Wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

650.00 PLN

Adresat

Państwowe jednostki budżetowe, w tym dysponenci główni, dysponenci drugiego i trzeciego stopnia, dysponenci państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe osoby prawne i inne jednostki sektora finansów publicznych, w tym ZUS i KRUS.

Cele

Przygotowanie do sporządzenia jednostkowego i łącznego sprawozdania finansowego za rok 2017. Omówione zostaną zasady wyceny i zasady prezentacji danych w zakresie majątku trwałego i obrotowego, dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań, przychodów i kosztów, rozliczeń międzyokresowych, funduszu i wyniku finansowego.

Efekty szkolenia

Rzetelny, jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz właściwa wycena i prezentacja danych w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

Program

  • Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej na dzień 31 grudnia 2017 roku.
  • Przygotowanie do sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 – analiza wzorów sprawozdań, problem odrębnych bilansów dysponentów części budżetowych oraz państwowych funduszy celowych, problem braku druku bilansu z wykonania budżetu państwa.
  • Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki budżetowej za rok 2017.
  • Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2017.
  • Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki budżetowej za rok 2017
  • Przygotowanie do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego za rok 2017 przez państwową jednostkę budżetową – omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
  • Dokumentowanie wzajemnych rozliczeń na arkuszu wyłączeniowym, przykład arkusza wyłączeniowego oraz jego powiązanie z kontem 976 – korekty obrotów i sald w zakresie łącznego sprawozdania finansowego  za rok 2017.
  • Bilans otwarcia 2018 – zasady dostosowania polityki rachunkowości jednostki budżetowej do nowych obowiązujących od 1 stycznia zasad rachunkowości budżetowej.