Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Zasady Techniki Prawodawczej

Czas trwania

bezterminowo

Forma zajęć

e-learning

Liczba uczestników

bez limitu

Koszt

0.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji publicznej uczestniczący w procesie prawotwórczym w ramach wykonywanych obowiązków służbowych oraz osoby, które rozpoczynają pracę związaną z legislacją.

Cele

Zapoznanie z zasadami tworzenia prawa określonymi w Konstytucji RP i wynikającymi z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zapoznanie z technikami tworzenia przepisów zawartymi w Zasadach Techniki Prawodawczej, w szczególności techniki konstruowania ustaw i rozporządzeń.

Program

Rozdział 1: Zasady tworzenia prawa

Rozdział 2: Zasady Techniki Prawodawczej – wprowadzenie

Rozdział 3: Zasady Techniki Prawodawczej – Ustawa/Rozporządzenie

Rozdział 4: Typowe środki techniki legislacyjnej

Rozdział 5: Upoważnienie ustawowe

 

Szkolenie e-learningowe zostało przygotowane w ramach projektu Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16: Usprawnienie procesu stanowienia prawa.