Tytuł szkolenia

Zasady ewidencji mienia państwowego w roku 2020 – zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności „split payment” przy remontach oraz wydatkach i zakupach inwestycyjnych

Termin

16-03-2020

Termin

16.03.2020

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 10.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

590.00 PLN

Adresat

Państwowe jednostki budżetowe, w tym dysponenci główni, dysponenci drugiego i trzeciego stopnia, dysponenci państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe osoby prawne i inne jednostki sektora finansów publicznych, w tym ZUS i KRUS.

Cele

Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji mienia państwowego wynikających z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o rachunkowości, klasyfikacji środków trwałych, Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11, zasad sporządzania sprawozdania o stanie mienia państwowego za rok 2019 oraz obowiązującego od 1 listopada 2019 roku obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności „split payment”.

Efekty szkolenia

Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań państwowego majątku trwałego i majątku obrotowego w celu rzetelnego sporządzenia informacji o stanie mienia Skarbu Państwa.

Program

 • Zasady zarządzania mieniem państwowym – pojęcie mienia państwowego.
 • Podział mienia na mienie trwałe i obrotowe oraz zasady jego finansowania środkami budżetowymi - wydatki bieżące a wydatki majątkowe
 • Ustawa o finansach publicznych a definicja inwestycji i środków trwałych w budowie i jej wpływ na rzetelność danych o stanie mienia państwowego
 • Zasady gospodarowania zbędnymi składnikami mienia państwowego –zarządzanie mieniem ruchomym
 • Wycena mienia państwowego – problem ceny nabycia i podatku VAT.
 • Zastosowanie krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” do ewidencji mienia państwowego
 • Zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo a typowe nieprawidłowości w zakresie stosowania paragrafu 421 oraz paragrafów 605 i 606
 • Remonty a inwestycje – jak rozumieć kryterium wartości użytkowej.
 • Mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności „split payment” przy remontach oraz wydatkach i zakupach inwestycyjnych
 • Klasyfikowanie środków trwałych  według „KŚT 2016”
 • Wzory i schematy księgowań oraz prezentacja i ujawnianie informacji na temat składników mienia państwowego w sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz w sprawozdaniu o stanie mienia państwowego sporządzanym w roku 2020 za rok 2019