Tytuł szkolenia

Zarządzanie konfliktem w miejscu pracy z elementami mediacji

Termin

24-03-2020, 25-03-2020

Termin

24-25.03.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty

Liczba uczestników

18

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Maciej Tański

Adresat

 • kadra zarządzająca
 • kierownicy zespołów projektowych lub interdyscyplinarnych
 • pracownicy działów kadr/zasobów ludzkich

Cele

Zwiększyć umiejętności uczestników w zakresie zapobiegania powstawaniu i rozwiązywania konfliktów pracowniczych w miejscu pracy poprzez nabycie lub rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i mediacyjnych.

Efekty szkolenia

Uczestnicy będą:

 • wiedzieć, jak nie dopuścić do eskalacji sytuacji konfliktowej
 • umieć rozwiązywać konflikty pracownicze na drodze negocjacji lub mediacji
 • wiedzieć, jakie kwestie reguluje prawo a jakie są pozostawione do decyzji zainteresowanych stron

Program

 • Specyfika konfliktów w miejscu pracy
 • Konflikty między pracownikami, wewnątrz zespołu i między zespołami – cechy i dynamika
 • Narzędzia analizy konfliktu: ocena możliwości uzyskania rozwiązań́
 • Szef jako rozjemca, negocjator i mediator: charakterystyka ról
 • Kluczowe umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrz organizacji – komunikacyjne, negocjacyjne i mediacyjne
 • Szef jako negocjator – strategie ustępstw, analiza alternatyw, tworzenie wariantów rozwiązań́
 • Szef jako mediator – wskazania i ograniczenia; prowadzenie mediacji
 • Regulacje zawarte w prawie pracy i innych aktach prawnych