Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Warsztaty legislacyjne

Termin

20-04-2020

Termin

20.04.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Jakub Zabielski

Adresat

Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych, w szczególności:

  • legislatorzy
  • uczestnicy aplikacji legislacyjnej
  • nielegislatorzy, (w tym także pracownicy tzw. departamentów merytorycznych) realizujących zadania w ramach procesu legislacyjnego

 

Cele

Poszerzenie wiedzy na temat zasad techniki prawodawczej, praktyki legislacyjnej oraz aktualnych tendencji w zakresie formułowania niektórych elementów aktu normatywnego oraz stosowania niektórych środków techniki prawodawczej.

Efekty szkolenia

  • poszerzenie wiedzy na temat zasad techniki prawodawczej, praktyki legislacyjnej oraz aktualnych tendencji w zakresie formułowania niektórych elementów aktu normatywnego oraz stosowania niektórych środków techniki prawodawczej
  • ujednolicenie praktyki legislacyjnej i ograniczenie typowych błędów popełnianych w aktach normatywnych

 

Program

Przedmiotem szkolenia będzie ocena niektórych elementów aktu normatywnego (od tytułu po przepis o wejściu w życie) i środków techniki prawodawczej (m.in. definicje, skróty, odesłania) pod kątem ich poprawności techniczno-legislacyjnej. Ze względu na ograniczony czas warsztatu analizie zostaną poddane najczęściej powtarzane błędyMetoda warsztatowa oparta na:

  • wspólnej analizie postanowień Zasad Techniki Prawodawczej, Dobrych Praktyk Legislacyjnych oraz Rekomendacji dla legislatorów dotyczących wybranych zagadnień legislacyjnych (zaakceptowanych przez kierownictwo Rządowego Centrum Legislacji, Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, po szkoleniu – „Ujednolicanie praktyki legislacyjnej rządowych i parlamentarnych służb legislacyjnych” – Jachranka, wrzesień/październik 2011 r.)
  • wspólnej analizie elementów aktu normatywnego i środków techniki prawodawczej w oparciu o autentyczne przykłady
  • wspólnym albo indywidualnym rozwiązywaniu kazusów (w zależności od kazusu)