Zakres szkolenia

Szkolenia centralne

Tytuł szkolenia

Warsztat HR-owca: jak budować narzędzia do badania kompetencji miękkich - szkolenie centralne w Warszawie

Termin

30-09-2019, 01-10-2019, 02-10-2019

Termin

30.09-2.10.2019 - rekrutacja zakończona

Czas trwania

 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat, ćwiczenia, miniwykład, dyskusja i analiza studiów przypadku

Liczba uczestników

16

Adresat

Pracownicy komórek kadrowych i inne osoby zajmujące się badaniem kompetencji miękkich, zatrudnione w urzędach, w których funkcjonuje stanowisko dyrektora generalnego urzędu.

Cele

Wyposażenie pracowników komórek kadrowych w umiejętności, które pozwalają na samodzielne tworzenie i sprawne wykorzystanie takich narzędzi, umożliwi szersze ich stosowanie. Sprawdzanie kompetencji miękkich na etapie naboru pozwoli zatrudniać w służbie cywilnej osoby, które już mają takie kompetencje. Ocena kompetencji u osób już zatrudnionych umożliwi prowadzenie bardziej świadomej polityki szkoleniowej i pozwoli dalej te kompetencje rozwijać.

Efekty szkolenia

  • umiejętność badania kompetencji miękkich osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej  już na etapie naboru
  • poznanie narzędzi do pomiaru kompetencji miękkich, które odpowiadają konkretnym wymaganiom

Program

• definiowanie kompetencji miękkich
• zasady pomiaru i oceny kompetencji miękkich
• zapoznanie się z przykładowymi narzędziami do oceny kompetencji miękkich
• zasady tworzenia narzędzi do oceny kompetencji miękkich
• sposoby wykorzystania narzędzi do oceny kompetencji miękkich
• sposoby interpretacji wyników
• określenie potrzeb urzędu w oparciu o informacje zebrane od uczestników przed rozpoczęciem szkolenia
• opracowanie przykładowych narzędzi w oparciu o określone potrzeby urzędów