Tytuł szkolenia

Studium dla inspektorów ochrony danych w sektorze publicznym (RODO) - moduł I

Termin

21-09-2020, 22-09-2020, 23-09-2020, 24-09-2020, 25-09-2020, 26-09-2020, 27-09-2020, 28-09-2020, 29-09-2020, 30-09-2020, 01-10-2020, 02-10-2020, 03-10-2020, 04-10-2020, 05-10-2020, 06-10-2020, 07-10-2020, 08-10-2020, 09-10-2020, 10-10-2020, 11-10-2020, 12-10-2020, 13-10-2020, 14-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 18-10-2020, 19-10-2020, 20-10-2020, 21-10-2020, 22-10-2020, 23-10-2020, 24-10-2020, 25-10-2020, 26-10-2020, 27-10-2020, 28-10-2020, 29-10-2020, 30-10-2020, 31-10-2020, 01-11-2020, 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020, 05-11-2020, 06-11-2020, 07-11-2020, 08-11-2020, 09-11-2020, 10-11-2020, 11-11-2020, 12-11-2020, 13-11-2020, 14-11-2020, 15-11-2020, 16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020, 23-11-2020, 24-11-2020

Termin

21-22.09, 19-21.10 oraz 23-24.11.2020 

Czas trwania

godz. 9.00-16.00 tj. 7 dni szkoleniowych (56 godz. dydaktycznych)

Forma zajęć

duża część zajęć prowadzona jest metodą warsztatową, co gwarantuje wyższą skuteczność przyswajania wiedzy i umożliwia skoncentrowanie się na zagadnieniach praktycznych a nie teoretycznych

Liczba uczestników

30 osób

Koszt

1980.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

osoby, które wspierają administratorów z sektora publicznego w zapewnianiu zgodności przetwarzania danych z RODO  oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych – w szczególności inspektorzy ochrony danych, osoby ich zastępujące oraz wspierające ich pracę, a także osoby, które koordynują w swoich jednostkach organizacyjnych tematy dotyczące ochrony danych osobowych

Cele

wzmocnienie kompetencji pracowników z sektora publicznego zajmujących się zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi      

Program

 

1. Prawne aspekty ochrony danych osobowych (dzień 1-2)

 • Przyczyny reformy ochrony danych w UE
 • Źródła prawa ochrony danych w Polsce
 • Zakres stosowania RODO
 • Podstawowe definicje
 • Zasady i przesłanki i przetwarzania danych osobowych
 • Udostępnienie danych a powierzenie przetwarzania danych
 • Klauzule informacyjne
 • Prawa podmiotów danych 
 • Przekazywanie danych do państw trzecich
 • Certyfikacja i kodeksy postępowania
 • Organ nadzorczy 
 • Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie RODO

2. Bezpieczeństwo danych osobowych (dzień 3)

 • Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 • Inwentaryzacja danych, procesów i systemów ich przetwarzania
 • Wybór odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem systemów informatycznych a RODO
 • RODO a Krajowe Ramy Interoperacyjności i Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa
 • RODO a normy ISO
 • Dokumentacja ochrony danych i zarządzanie nią – czego wymaga RODO, kluczowe wyzwania
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

3. Inspektor ochrony danych (dzień 4)

 • Wyznaczenie, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia
 • Zasady etyki zawodowej/konflikt interesów
 • Przebieg i przygotowanie do kontroli UODO oraz współpraca z organem nadzoru
 • Organizacja pracy m.in.:
  • raportowanie do kierownictwa
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi
  • działania edukacyjne
  • audyty
  • dokumentacja wewnętrzna, w tym prowadzone rejestry
  • rozpatrywanie wniosków podmiotów danych
 • Stowarzyszenia i kształcenie zawodowe

4. Wybrane zagadnienia sektorowe (dzień 5)

 • Ochrona danych osobowych w organach publicznych zajmujących się ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń”
 • „Ochrona danych osobowych a retencja danych w sektorze publicznym”
 • Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym
 • Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

5. Wskazówki uodo (dzień 6-7)

 • Redagowanie projektów aktów prawnych
 • Aktualne problemy z ochroną danych w sektorze publicznym w kontekście decyzji wydanych przez Prezesa UODO
 • Kontrole, naruszenia i rekomendacje na podstawie dotychczasowej współpracy UODO z IOD z sektora publicznego