Tytuł szkolenia

Studium dla inspektorów ochrony danych osobowych (IOD)

Termin

17-06-2019, 18-06-2019, 19-06-2019

Termin

17-19.06 oraz 8-10.07.2019 

Czas trwania

godz. 9.00-16.00 tj. 6 dni szkoleniowych (48 godz. dydaktycznych)

Forma zajęć

duża część zajęć prowadzona jest metodą warsztatową, co gwarantuje wyższą skuteczność przyswajania wiedzy i umożliwia skoncentrowanie się na zagadnieniach praktycznych a nie teoretycznych

Liczba uczestników

30 osób

Koszt

1980.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

osoby, które wspierają administratorów z sektora publicznego w zapewnianiu zgodności przetwarzania danych z RODO[1]  oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych – w szczególności do inspektorów ochrony danych, osób ich zastępujących oraz wspierających ich pracę, a także osób, które koordynują w swoich jednostkach organizacyjnych tematy dotyczące ochrony danych osobowych

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Cele

zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych w administracji publicznej

Program

Prawne aspekty ochrony danych osobowych (dzień 1-2)

 • Przyczyny reformy ochrony danych w UE
 • Żródła prawa ochrony danych w Polsce
 • Zakres stosowania RODO
 • Podstawowe definicje
 • Zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Certyfikacja i kodeksy postępowania
 • Udostępnienie danych a powierzenie przetwarzania danych
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Przekazywanie danych do państw trzecich
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych – status i zadania (m.in. kontrole)
 • Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie RODO

Bezpieczeństwo danych osobowych (dzień 3)

 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony danych
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
 • Inwentaryzacja danych, procesów i systemów ich przetwarzania
 • Wybór odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem systemów informatycznych a RODO
 • RODO a Krajowe Ramy Interoperacyjności i Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa
 • RODO a normy ISO
 • Dokumentacja ochrony danych i zarządzanie nią – czego wymaga RODO, kluczowe wyzwania  

Inspektor ochrony danych (dzień 4 i 5)

 • Wyznaczenie, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia
 • Zasady etyki zawodowej/konflikt interesów
 • Organizacja pracy m.in.

Raportowanie do kierownictwa
Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi 
Audyty
Prowadzone rejestry
Rozpatrywanie wniosków podmiotów danych
Działania edukacyjne
Przygotowanie do kontroli i współpraca z organem nadzoru

 • Stowarzyszenia, kształcenie zawodowe i certyfikacja

Wybrane zagadnienia sektorowe

 • Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • Ochrona wizerunku a ochrona danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym
 • Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

Dzień z uodo (dzień 6)