Tytuł szkolenia

Studium dla inspektorów ochrony danych osobowych (IOD)

Termin

27-02-2019, 28-02-2019, 01-03-2019, 02-03-2019, 03-03-2019, 04-03-2019, 05-03-2019, 06-03-2019, 07-03-2019, 08-03-2019, 09-03-2019, 10-03-2019, 11-03-2019, 12-03-2019, 13-03-2019, 14-03-2019, 15-03-2019, 16-03-2019, 17-03-2019, 18-03-2019, 19-03-2019, 20-03-2019, 21-03-2019, 22-03-2019, 23-03-2019, 24-03-2019, 25-03-2019, 26-03-2019, 27-03-2019, 28-03-2019, 29-03-2019, 30-03-2019, 31-03-2019, 01-04-2019, 02-04-2019, 03-04-2019, 04-04-2019

Termin

27-28 lutego,19-20 i 26-27 marca oraz 4 kwietnia 2019 

Czas trwania

godz. 9.00-16.00 tj. 7 dni szkoleniowych (56 godz. dydaktycznych)

Forma zajęć

duża część zajęć prowadzona jest metodą warsztatową, co gwarantuje wyższą skuteczność przyswajania wiedzy i umożliwia skoncentrowanie się na zagadnieniach praktycznych a nie teoretycznych

Liczba uczestników

30 osób

Koszt

1980.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

osoby, które wspierają administratorów z sektora publicznego w zapewnianiu zgodności przetwarzania danych z RODO[1]  oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych – w szczególności do inspektorów ochrony danych, osób ich zastępujących oraz wspierających ich pracę, a także osób, które koordynują w swoich jednostkach organizacyjnych tematy dotyczące ochrony danych osobowych

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Cele

zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w obszarze funkcjonowania administracji publicznej

Program

 1. Prawne aspekty ochrony danych osobowych (dzień 1-2)
 • Zakres stosowania RODO
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych - status, kompetencje, zadania, współpraca organów nadzorczych, Europejska Rada Ochrony Danych
 • Podstawowe definicje
 • Zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Przekazywanie danych do państw trzecich
 • Kontrola UODO
 • Postępowanie przed organem nadzoru i postępowanie sądowo administracyjne
 • Certyfikacja i kodeksy postępowania
 • Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie RODO

 

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych (dzień 3-4)
 • Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony danych
 • Inwentaryzacja danych, procesów i systemów ich przetwarzania
 • Wybór odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem systemów informatycznych a RODO
 • RODO a Krajowe Ramy Interoperacyjności i Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa
 • RODO a normy ISO serii 27000
 • RODO a normy ISO serii 29000
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych
 • Dokumentacja ochrony danych i zarządzanie nią – czego wymaga RODO, kluczowe wyzwania Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie RODO

 

 1. Inspektor ochrony danych (DZIEŃ 5)
 • Wyznaczenie, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia
 • Zasady etyki zawodowej/konflikt interesów
 • Organizacja pracy m.in.
 • Raportowanie do kierownictwa
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi 
 • Działania edukacyjne
 • Audyty
 • Prowadzone rejestry
 • Rozpatrywanie wniosków podmiotów danych
 • Aktualizacja dokumentacji wewnętrznej
 • Współpraca z organem nadzoru
 • Stowarzyszenia, kształcenie zawodowe i certyfikacja

 

 1. Wybrane zagadnienia sektorowe (DZIEŃ 6)
 • Dyrektywa policyjna
 • Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym
 • Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 • Ochrona danych a rozwój nowych technologii (m.in. sztucznej inteligencji) 

 

 1. Dzień z UODO (DZIEŃ 7)

 

Dodatkowo:

 • zainteresowani uczestnicy będą mieli możliwość przestąpienia do końcowego egzaminu, którego wynik może zostać umieszczony na ich życzenia na certyfikacie potwierdzającym ukończenie Studium
 • uwzględnienie specyfiki sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem problemów, które pojawiają się przy wdrożeniu RODO w administracji publicznej
 • ścisła współpraca KSAP z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO) polegająca w szczególności na przeznaczeniu całego ostatniego dnia szkoleniowego na wskazówki dot. praktyki stosowania przepisów prezentowane przez przedstawicieli UODO
 • umożliwienie wymiany doświadczeń i zbudowania sieci kontaktów pomiędzy inspektorami ochrony danych w administracji publicznej
 • program studium uwzględnia najnowsze stanowiska Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz Prezesa UODO w zakresie interpretacji RODO

 

Prowadzący: trenerzy, którzy mają wieloletnie praktyczne doświadczenie w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, a także we wdrożeniu RODO