Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Rządowy Proces Legislacyjny

Czas trwania

bezterminowo

Forma zajęć

e-learning

Liczba uczestników

bez limitu

Koszt

0.00 PLN

Adresat

Szkolenie adresowane jest do osób, które uczestniczą w tym procesie, zarządzają nim lub po prostu potrzebna jest im wiedza o ukształtowaniu i zasadach rządzących tym procesem. Jest to więc szkolenie, z którego skorzystać mogą w pierwszej kolejności osoby pracujące w ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowym Centrum Legislacji i innych podmiotach należących do rządowego obszaru władzy publicznej (np. inspekcji, organów nadzoru). Treść szkolenia będzie przydatna także dla podmiotów spoza sektora publicznego np. przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych uczestnictwem w rządowym procesie legislacyjnym.

Cele

Wiedza pozyskana w ramach szkolenia powinna pozwolić zainteresowanej osobie na uczestniczenie w tym procesie jako osoby pracującej w urzędzie obsługującym organ rządowy, a osobie zarządzającej fragmentem tego procesu (np. dyrektorowi departamentu w ministerstwie) pozwolić dostrzec znaczenie etapu dla całości procedury. Treść przekazywana w ramach szkolenia powinna stanowić punkt wyjścia do pogłębionej analizy przepisów Regulaminu pracy Rady Ministrów dotyczących np. odrębności proceduralnych związanych z rozpatrywaniem różnego typu dokumentów rządowych.

Program

Rozdział 1. Konstytucyjny system źródeł prawa

Rozdział 2. Rządowa Procedura legislacyjna

Rozdział 3. Wykaz prac

Rozdział 4. Opracowanie projektu

Rozdział 5. Uzgodnienia

Rozdział 6. Konsultacje publiczne

Rozdział 7. Opiniowanie projektu

Rozdział 8. Komitety Rady Ministrów

Rozdział 9. Komisja prawnicza

Rozdział 10. Potwierdzenie projektu przez KRM

Rozdział 11. Rada Ministrów

Rozdział 12. Proceduralne różnice i systemy informatyczne

 

Szkolenie e-learningowe zostało przygotowane w ramach projektu Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16: Usprawnienie procesu stanowienia prawa.