Tytuł szkolenia

PRINCE2® Practitioner (v. 2017) – zarządzanie projektami w administracji publicznej – kurs certyfikowany z egzaminem

Termin

28-04-2020, 29-04-2020

Termin

28-29.04.2020

Czas trwania

18 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) + egzamin dodatkowego dnia, godz. 9.00-17.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia, studia przypadków, dyskusje

Liczba uczestników

15

Koszt

2400.00 PLN

Adresat

 • członkowie zespołów projektowych
 • kierownicy projektów
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu
 • osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami

Cele

Pogłębienie dotychczasowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®. Nabycie praktycznych umiejętności użycia i dostosowania PRINCE2® do warunków projektu. Podniesienie kompetencji zarządczych wśród uczestników szkolenia. Przygotowanie uczestników do egzaminu na poziomie PRINCE2® Practitioner.

Efekty szkolenia

 • nabycie kompetencji w zakresie realizacji projektu
 • zrozumienie struktur, ról i obowiązków poszczególnych członków zespołów zarządzania projektem
 • zdobycie wiedzy dotyczącej identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy
 • zdobycie wiedzy i zrozumienie technik związanych z zarządzaniem ryzykiem, obsługą zagadnień i zmian
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej zarządzania jakością i nadzorowania projektów

Program

 • Powtórzenie zależności w modelu procesów PRINCE2®
 • Przygotowanie projektu i założenia projektu
 • Praca z uzasadnieniem biznesowym
 • Tworzenie zespołu zarządzania projektem
 • Podejście do zarządzania komunikacją
 • Etap inicjowania
 • Technika planowania opartego na produktach
 • Rejestr jakości, rejestr ryzyk
 • Zarządzanie końcem etapu
 • Zagadnienia i budżety
 • Temat zmiana
 • Reakcje na ryzyko
 • Temat postępy i raporty
 • Zamykanie projektu
 • Podsumowanie i produkty zarządcze
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Practitioner
 • Egzamin próbny rozwiązywany z uczestnikami oraz zadawane jako praca własna

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu PRINCE2 Foundation. Egzamin - test wyboru, składający się z 68 pytań; czas trwania egzaminu wynosi 2 godziny 30 minut; próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 38 punktów); możliwość korzystania z oficjalnego podręcznika PRINCE2; ważność certyfikatu PRINCE2® Practitioner wynosi 3 lata.