Zakres szkolenia

Tytuł szkolenia

Praktyczne aspekty prowadzenia kontroli z zakresu realizacji obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w fundacjach i stowarzyszeniach – ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrory

Termin

31-03-2020

Termin

31.03.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład oraz praca warsztatowa

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Adresat

  • pracownicy urzędów realizujący kontrolę w fundacjach,  w ramach sprawowanego nadzoru,  z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Cele

  • zapoznanie się z przepisami ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.)
  • zapoznanie się z obowiązkami instytucji obowiązanych wynikającymi z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na przykładzie fundacji i stowarzyszeń
  • zasady i sposoby sprawdzania realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez fundacje i stowarzyszenia

Efekty szkolenia

Umiejętność przeprowadzania kontroli planowej i doraźnej z zakresu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez fundacje i stowarzyszenia.

Program

  • Informacje ogólne o systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu w Polsce i na świecie
  • Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.)
  • Obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – fundacje stowarzyszenia
  • Uprawnienia i obowiązki kontrolerów w czasie kontroli – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i ustawa prawo przedsiębiorcy
  • Wytyczne do kontroli fundacji i stowarzyszeń
  • Dokumentacja czynności kontrolnych – protokół z kontroli, zastrzeżenia instytucji obowiązanej, odpowiedź na zastrzeżenia instytucji obowiązanej, wystąpienie pokontrolne