Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w okresie programowania 2021-2027

Termin

14-03-2022, 15-03-2022

Termin

14-15.03.2022

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online: wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków cykl Kolba, action learning, burza mózgów

Liczba uczestników

20

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za udzielanie i ocenę pomocy publicznej, finanse jednostki, programowanie i planowanie działalności

Cele

Przedstawienie metod i trybów udzielania wsparcia ze źródeł publicznych uczestnikom rynku przy zachowaniu zasad określonych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi udzielania wsparcia zarówno krajowym, jak i unijnymi. Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady udzielania wsparcia na wszystkich poziomach potencjalnego występowania pomocy publicznej. Omówienie zostaną wszystkie dostępne formy i tryby pomocy państwa.

Efekty szkolenia

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie przesłanek w transakcji, w której występuje pomoc publiczna;
 • rozumienie zasady udzielania pomocy i wymogów stawianych prawem UE
 • poznanie metod i technik udzielania wsparcia uczestnikom rynku

Program

 • Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną: formy pomocy publicznej, dzień udzielenia pomocy publicznej, przeznaczenie pomocy publicznej, program pomocowy a pomoc indywidualna, obowiązek notyfikacji pomocy publicznej oraz wyjątki od tej zasady
 • Analiza przesłanek wystąpienia pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE:  pochodzenie środków, przysporzenie, selektywna korzyść, zakłócenie konkurencji, wpływ na handel
 • Modernizacja przepisów pomocy publicznej na lata 2021-2027
 • Tymczasowe środki pomocy w związku z COVID-19
 • Określanie wielkości przedsiębiorcy – omówienie różnych przypadków (w przypadku różnego rodzaju powiązań i partnerstwa miedzy przedsiębiorstwami, wątpliwości co do statusu danego przedsiębiorstwa)
 • Prawo krajowe a prawo wspólnotowe w zakresie pomocy publicznej.
 • Konsekwencje wytycznych i interpretacji wydawanych przez organy wspólnotowe (w tym omówienie tzw. analitycal grids)
 • Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej
 • Konsekwencje udzielania pomocy publicznej w cyklu życia projektu (z uwzględnieniem zwrotu pomocy, pomocy nielegalnej, stwierdzenia pomocy w projektach realizowanych z wyłączeniem przepisów o pomocy publicznej)
 • GBER, ABER i FIBER
 • Warunki udzielania pomocy de minimis
 • Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej: Realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej (w szczególności efekt zachęty, kwalifikowalność, warunki utrzymania, kontrola i sprawozdawczość).
 • Pomoc publiczna a instrumenty inżynierii finansowej.
 • Szczegółowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej, w tym pomoc inwestycyjna regionalna na podstawie wyłączenia blokowego
 • Poziomy występowania pomocy publicznej – mechanizmy identyfikacji na poziomach I-III
 • Programowanie wsparcia w programach operacyjnych finansowanych ze źródeł UE a kwestie pomocy publicznej
 • Wsparcie nie będące pomocą: obronność i bezpieczeństwo, tworzenie programów nie będących pomocą na przykładzie programu: Wspieranie przez ARP S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę (Program 5 mld), test prywatnego inwestora oraz test prywatnego wierzyciela
 • Pomoc publiczna w aspekcie danin publicznych
 • Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym - Altmark
 • Pomocy w rolnictwie i rybołówstwie
 • Pomoc publiczna w poszczególnych sektorach
 • Pomoc publiczna w Polsce: organy monitorujące, organy udzielające pomocy, SHRIMP – System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy
 • Pomoc na ratowanie: procedury wynikające z przepisów prawa polskiego, procedury wynikające z przepisów prawa unijnego, przygotowanie planu, doświadczenia w tworzeniu programu.
 • Pomoc na restrukturyzację: procedury, przygotowanie planu – znaczenie środków kompensacyjnych, doświadczenia polskich przedsiębiorców we współpracy z KE, przydatność lobbingu i PR w postępowaniach.
 • Zwrot pomocy: procedury (odwołania od decyzji KE), case study Stocznia Gdańska, Huta Buczek (sprawa wygrana przed ETS).
 • Obliczanie wysokości pomocy publicznej i sporządzanie zaświadczeń o  udzieleniu pomocy de minimis dla następujących przypadków: pożyczka (w tym pożyczka z karencją spłaty rat i spłatą z góry odsetek za okres karencji), zwiększenie kwoty pożyczki przed i po podpisaniu umowy, zmniejszenie kwoty pożyczki przed i po podpisaniu umowy, zmiana harmonogramu spłaty rat pożyczki (przesunięcia terminu spłaty, zmiana wysokości rat), dopłata do kredytu oraz częściowa spłata rat kapitału kredytu
 • Omówienie i analiza zaleceń/wytycznych/interpretacji jednostek zajmujących się tematyką udzielania pomocy publicznej (np. UOKIK, MFiPR)
 • Studium przypadków - polegające badaniu przykładowych projektów pod kątem występowania pomocy publicznej, przykłady z różnych sektorów. W ramach powyższego uwzględnione będzie odniesienie zarówno do dokumentów krajowych (rozporządzenia dla PO/RPO, interpretacje), jak i wspólnotowych (wytyczne i rozporządzenia, noty oraz stanowiska i decyzje)