Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

Pomoc państwa – siatki analityczne

Termin

26-03-2020

Termin

26.03.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, studia przypadku, warsztaty

Liczba uczestników

20

Koszt

590.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza
 • osoby odpowiedzialne za wydatkowanie środków publicznych i kwestie pomocy państwa
 • osoby pracujące przy projektach infrastrukturalnych w tym realizowanych z udziałem środków funduszy UE

Cele

Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie sposobów oceny występowania pomocy państwa w różnego rodzaju projektach, w szczególności infrastrukturalnych. Przygotowanie uczestników szkolenia do podejmowania decyzji dotyczących wydatkowania lub korzystania ze wsparcia publicznego.

Efekty szkolenia

W ramach szkolenie uczestnicy nabędą umiejętność dokonywania prawidłowej oceny występowania pomocy państwa w projektach, w tym formułowania właściwej, przekonywującej i wyczerpującej argumentacji w tym zakresie.

Program

Pojęcie pomocy państwa

 • użycie zasobów państwowych
 • pojęcie przedsiębiorstwa
 • korzyść
 • selektywność przysporzenia
 • wpływ na handel pomiędzy państwami członkowskimi
  i konkurencję na jednolitym rynku wewnętrznym UE

Siatki analityczne dotyczące pomocy publicznej na infrastrukturę

 • drogi i żegluga śródlądowa
 • kolej, metro i lokalny transport zbiorowy
 • porty morskie i śródlądowe
 • lotniska
 • wodociągi i kanalizacja
 • energetyka
 • odpady
 • infrastruktura sportowa i rekreacyjna
 • kultura, ochrona zabytków i przyrody