Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Świadoma i zgodna z prawem komunikacja w social media

Termin

10-06-2021

Termin

10.06.2021

Czas trwania

6 h dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy),  godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie połączone z warsztatami

Liczba uczestników

15

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Malwina Popiołek

Adresat

Urzędnicy, pracownicy biur prasowych, osoby pełniące funkcje publiczne

Cele

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dot. mediów społecznościowych, w tym z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, pozwalającymi na świadome, bezpieczne i zgodne z prawem korzystanie z tych narzędzi.

Efekty szkolenia

Wiedza:

 • Uczestnik wie co to jest i jak działa Web 2.0, zna specyfikę serwisów takich jak Facebook, Twitter, Instagram itp.
 • Uczestnik zna obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do działań w Internecie i za pośrednictwem social media

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi świadomie i bezpiecznie korzystać z narzędzi social media
 • Uczestnik potrafi zabezpieczyć przysługujące mu prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej, przed naruszeniami w Internecie
 • Uczestnik potrafi korzystać z mediów społecznościowych tak, aby nie naruszać istniejących regulacji prawnych (np. dot. prawa autorskiego)

Kompetencje:

 • Uczestnik ma świadomość jak ważne jest stałe doskonalenie swoich e-umiejętności i e-kompetencji
 • Uczestnik wie, jakie są pozytywne, a jakie negatywne konsekwencje korzystania z mediów społecznościowych
 • Uczestnik zna źródła, z których może czerpać wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych
 • Uczestnik zna swoje uprawnienia i obowiązki

Program

 1. Social media i narzędzia web 2.0 - charakterystyka i specyfika poszczególnych  serwisów
 2. Przepisy prawa dotyczące korzystania z Internetu i social media wraz z omówieniem konkretnych postępowań sądowych
 3. Regulaminy i klauzule informacyjne - warsztaty z opracowywania komunikatów dotyczących praw i obowiązków użytkowników
 4. Studia wybranych przypadków (omawiane pod kątem konsekwencji nieprawidłowego, niezgodnego z prawem wykorzystania social media)
 5. Część warsztatowa (60 minut)