Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE STUDIUM DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Termin

12-04-2021, 13-04-2021

Termin

 • 12-13.04.2021
 • 21-22.04.2021
 • 10-11.05.2021 
 • 19-20.05.2021

Czas trwania

godz. 9.00-15.30 tj. 8 dni szkoleniowych (56 godz. dydaktycznych + 2 godz. konsultacji)

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

20

Koszt

1750.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

inspektorzy ochrony danych, osoby wspierające ich pracę, osoby koordynujące tematy dotyczące ochrony danych osobowych w swoich jednostkach organizacyjnych, osoby wspierające administratorów z sektora publicznego w zapewnianiu zgodności przetwarzania danych z RODO

Program

Prawne aspekty ochrony danych osobowych (DZIEŃ 1-2)

 • Przyczyny reformy ochrony danych w UE
 • Źródła prawa ochrony danych w Polsce
 • Zakres stosowania RODO
 • Podstawowe definicje
 • Zasady i przesłanki i przetwarzania danych osobowych
 • Udostępnienie danych a powierzenie przetwarzania danych
 • Prawa podmiotów danych, w tym .in. klauzule informacyjne
 • Przekazywanie danych do państw trzecich
 • Certyfikacja i kodeksy postępowania
 • Organ nadzorczy 
 • Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie RODO

Bezpieczeństwo danych osobowych (DZIEŃ 3)

 • Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 • Inwentaryzacja danych, procesów i systemów ich przetwarzania
 • Wybór odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem systemów informatycznych a RODO
 • RODO a Krajowe Ramy Interoperacyjności i Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa
 • RODO a normy ISO
 • Dokumentacja ochrony danych i zarządzanie nią – czego wymaga RODO, kluczowe wyzwania
 • Reagowanie na naruszenia ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych (DZIEŃ 4)  

 • Wyznaczenie, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia
 • Zasady etyki zawodowej/konflikt interesów
 • Współpraca z UODO  
 • Organizacja pracy m.in.
  • Raportowanie do kierownictwa
  • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi 
  • Działania edukacyjne
  • Audyty
  • Dokumentacja wewnętrzna, w tym prowadzone rejestry
  • Rozpatrywanie wniosków podmiotów danych
 • Stowarzyszenia i kształcenie zawodowe

Wybrane zagadnienia sektorowe (DZIEŃ 5)

 • Ochrona danych osobowych w organach publicznych zajmujących się ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń
 • Ochrona danych osobowych a retencja danych w sektorze publicznym
 • Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym
 • Ochrona danych osobowych w kadrach

Wskazówki UODO (DZIEŃ 6-7)

 • Redagowanie projektów aktów prawnych
 • Aktualne problemy z ochroną danych w sektorze publicznym w kontekście decyzji wydanych przez Prezesa UODO
 • Kontrole, naruszenia i rekomendacje na podstawie dotychczasowej współpracy UODO z IOD z sektora publicznego

Kontakt w sprawie Studium:
Katarzyna Pączek
tel.: 22 60 80 112
e-mail: katarzyna.paczek@ksap.gov.pl