Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Studium dla inspektorów ochrony danych osobowych

Termin

10-05-2021, 11-05-2021

Termin

 • 10-11.05.2021
 • 24-26.05.2021
 • 8-9.06.2021
 • 21.06.2021

Czas trwania

godz. 9.00-15.30 tj. 8 dni szkoleniowych (56 godz. dydaktycznych + 2 godz. konsultacji)

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

20

Koszt

1750.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

inspektorzy ochrony danych, osoby wspierające ich pracę, osoby koordynujące tematy dotyczące ochrony danych osobowych w swoich jednostkach organizacyjnych, osoby wspierające administratorów z sektora publicznego w zapewnianiu zgodności przetwarzania danych z RODO

Program

Prawne aspekty ochrony danych osobowych (DZIEŃ 1-2)

 • Przyczyny reformy ochrony danych w UE
 • Źródła prawa ochrony danych w Polsce
 • Zakres stosowania RODO
 • Podstawowe definicje
 • Zasady i przesłanki przetwarzania danych osobowych 
 • Udostępnienie danych a powierzenie przetwarzania danych
 • Klauzule informacyjne
 • Prawa podmiotów danych
 • Przekazywanie danych do państw trzecich
 • Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych
 • Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie RODO
 • Certyfikacja i kodeksy postępowania
 • Organ nadzorczy 

Analiza ryzyka i bezpieczeństwo danych osobowych (DZIEŃ 3)

 • Zarządzanie ryzykiem w RODO
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 • Inwentaryzacja danych, procesów i systemów ich przetwarzania
 • Wybór odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Bezpieczeństwo danych z praca zdalna
 • RODO a Krajowe Ramy Interoperacyjności i Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa
 • RODO a normy ISO
 • Dokumentacja ochrony danych i zarządzanie nią –czego wymaga RODO, kluczowe wyzwania
 • Naruszenia ochrony danych osobowych (zagadnienia ogólne)
 • Praktyczne aspekty pracy IOD w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych (DZIEŃ 4)  

 • Konsultacje eksperckie

Inspektor Ochrony Danych (DZIEŃ 5)

 • Wyznaczenie, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia (z uwzględnieniem specyfiki sektora publicznego)
 • Zasady etyki zawodowej/konflikt interesów (m.in. w kontekście łączenia roli IOD z innymi obowiązkami)
 • Współpraca IOD z UODO, w tym m.in. działania edukacyjne UODO adresowane do IOD
 • Wnioski z kontroli UODO przeprowadzonych w sektorze publicznym w kontekście roli, zdań i usytuowania organizacyjnego IOD
 • Organizacja pracy m.in.:
  • Raportowanie do kierownictwa
  • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi 
  • Działania edukacyjne
  • Audyty wewnętrzne
  • Dokumentacja dot. RODO , w tym prowadzone rejestry
  • Rozpatrywanie wniosków podmiotów danych
 • Stowarzyszenia i kształcenie zawodowe 

Wskazówki UODO (DZIEŃ 6)

 • Naruszenia ochrony danych osobowych
  • Identyfikacja naruszeń
  • Dokumentowanie
  • Zgłoszenia do UODO
  • Zawiadamianie osób, których dane dotyczą
  • Rola IOD
  • Najczęściej popełniane błędy i rekomendacje na podstawie analizy zgłoszeń dokonanych przez podmioty z sektora publicznego
 • Kontrole UODO
  • Rodzaje kontroli
  • Metodologia kontroli
  • Aspekty praktyczne przygotowania się podmiotu kontrolowanego do kontroli, w tym rola IOD
  • Konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości
  • Najczęściej popełniane błędy i rekomendacje z kontroli przeprowadzonych przez UODO w sektorze publicznym
 • Redagowanie projektów aktów prawnych
  • Obowiązek konsultacji z UODO
  • Najczęściej popełniane błędy
  • Rola IOD na etapie wewnętrznych prac legislacyjnych
  • Rekomendacje
 • Ochrona danych osobowych a retencja danych w sektorze publicznym
 • Aktualne problemy z ochroną danych w sektorze publicznym w kontekście decyzji wydanych przez Prezesa UODO 

Wybrane zagadnienia sektorowe (DZIEŃ 8)

 • Ochrona danych osobowych a COVID (m.in. zbieranie dodatkowych danych przez pracodawców np. na temat przemieszczania się w czasie wolnym, mierzenie temperatury, informacje o zakażeniu, przekazywanie danych osobowych do organów sanitarnych, informowanie osób zatrudnionych o osobach zakażonych, z którymi był potencjalny kontakt) 
 • Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym
 • Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
 • Ochrona danych osobowych w organach publicznych zajmujących się ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń

 

Kontakt w sprawie Studium:
Katarzyna Pączek
tel.: 22 60 80 112
e-mail: katarzyna.paczek@ksap.gov.pl