Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Studia wykonalności - analizy ekonomiczno-finansowe - wyliczanie luki w finansowaniu - warsztaty komputerowe

Termin

07-06-2021, 08-06-2021

Termin

7-8.06.2021

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków cykl Kolba, action learning, burza mózgów

Liczba uczestników

15

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów i ministerstw;
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za udzielanie zgody na finansowanie i ocenę projektów inwestycyjnych, przygotowanie studiów wykonalności w standardach UE.

Cele

Przedstawienie metod i technik przygotowania studium wykonalności w standardach UE, ze szczególnym uwzględnieniem analiz finansowych i ekonomicznych w standardach CBA UE. Uczestnicy zostaną zapoznani z metodami i technikami oceny i weryfikacji projektów infrastrukturalnych. Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady konstruowania analiz finansowych i ekonomicznych wybranych projektów. Omówienie zostaną metody i techniki oceny efektywności finansowej i ekonomicznej projektów.

Efekty szkolenia

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej projektu
 • rozumienie zasad konstruowania studiów wykonalności stawianych przez UE
 • poznanie metod i technik konstruowania studiów wykonalności w tym analiz finansowych i ekonomicznych zgodnie z metodyka CBA UE

Program

Omówienie zasad przygotowania analizy ekonomicznej i finansowej

 • przedstawienie podstawowej struktury studium wykonalności i omówienie
  kluczowych punktów;
 • analiza otoczenia społeczno-gospodarczego wraz z uwzględnieniem
  dokumentów strategicznych
 • analiza finansowa (w tym: nakłady inwestycyjne, kalkulacja kosztów
  operacyjnych, rachunek zysków i strat, określenie luki w finansowaniu,
  źródła finansowania, rentowność przedsięwzięcia)
 • analiza ekonomiczna (w tym: obliczenie wskaźnika efektywności
  kosztowej)
 • metody i techniki weryfikacji studium wykonalności (w tym: omówienie
  najczęściej popełnianych błędów w studium wykonalności)

Praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych elementów studium wykonalności

 • logika interwencji – matryca logiczna
 • analiza finansowa projektów – warsztaty
 • analiza ekonomiczna projektów – warsztaty