Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Prawne aspekty wydatkowania środków europejskich – wybrane zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem finansowania projektów infrastrukturalnych

Termin

20-04-2021

Termin

20.04.2021

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Wykład z elementami konwersatorium i studiów przypadków uzupełniony o ćwiczenia interaktywne

Liczba uczestników

20

Koszt

420.00 PLN

Adresat

 • Pracownicy urzędów obsługujących organy sprawujące funkcje instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających
 • Pracownicy instytucji będących stronami umów o dofinansowanie jako beneficjenci
 • Pracownicy urzędów kontrolujących wydatkowanie środków unijnych
 • Osoby zamierzające podjąć zatrudnienie w ww. organizacjach

Cele

Wskazanie najistotniejszych aspektów obowiązku zapewnienia zgodności procesu wydatkowania środków europejskich z prawem. Zwiększenie świadomości prawnej uczestników w tym zakresie poprzez zapoznanie ich z regulacjami, krajowym i unijnym orzecznictwem oraz praktyką funkcjonowania tej sfery obrotu prawnego.

Efekty szkolenia

 • Zaznajomienie uczestników z regulacjami i orzecznictwem dotyczącym wydatkowania środków europejskich
 • Wskazanie uczestnikom najistotniejszych obszarów, w których należy zapewnić zgodność realizacji projektów z prawem (zamówienia publiczne, pomoc publiczna, ochrona środowiska)
 • Zwrócenie uwagi uczestników na istotne aspekty realizacji projektów takie jak obowiązek dochowania trwałości operacji (projektu)

Program

 • Unijne i krajowe regulacje dotyczące środków europejskich (m.in. rozporządzenia 1083/2006 i 1303/2013, ustawa wdrożeniowa, ustawa o finansach publicznych)
 • Dokumenty istotne w kontekście wykazywania zgodności projektów z prawem (wniosek o dofinansowanie, dokumentacja projektu związana z udzielaniem pomocy publicznej, dokumentacja środowiskowa)
 • Zgodność projektów z przepisami o pomocy publicznej (wskazanie konkretnych aspektów takich jak efekt zachęty, ograniczenia w zakresie intensywności wsparcia i zmiany warunków jego udzielenia, obowiązki sprawozdawcze, najczęściej popełniane błędy na przykładzie ustaleń z raportów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego)
 • Zgodność projektów z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (problematyka oceny oddziaływania na środowisko, zgodność z Ramową Dyrektywą Wodną, najczęściej popełniane błędy)
 • Zgodność z przepisami o zamówieniach publicznych (na przykładzie tzw. taryfikatora)
 • Korekty jako konsekwencje nieprawidłowości i postępowanie zwrotowe
 • Trwałość operacji (projektów) – przesłanki oceny i skutki niedochowania