Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE MS Excel – analiza danych z wykorzystaniem tabel przestawnych dla początkujących i średniozaawansowanych

Termin

17-05-2021

Termin

17.05.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii. Zajęcia zdalne z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych i udostępnionych plików z przykładami. Prowadzący prezentuje omawiane zagadnienia na ekranie, a uczestnicy wykonują ćwiczenia na swoich komputerach.

Liczba uczestników

12

Koszt

420.00 PLN

Adresat

 • Pracownicy  merytoryczni komórek organizacyjnych, którzy chcą szybko i sprawnie tworzyć elastyczne zestawienia i podsumowania danych oraz przedstawiać je w przejrzystej, czytelnej formie.
 • Kierownicy komórek organizacyjnych, którzy chcą efektywniej analizować dane oraz interpretować graficznie wyniki, aby podejmować właściwe decyzje.
 • Wszyscy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z analizą danych oraz ich interpretacją graficzną w arkuszu kalkulacyjnym Excel. 

Cele

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiającej tworzenie analiz danych, elastycznych zestawień i podsumowań z wykorzystaniem tabel oraz wykresów przestawnych.

Efekty szkolenia

 • Umiejętność prawidłowego przygotowania danych do analizy w formie tabel przestawnych.
 • Umiejętność tworzenia i modyfikowania tabel przestawnych oraz wizualizacji danych z wykorzystaniem wykresów przestawnych.

Program

 • Zalety i ograniczenia tabel przestawnych.
 • Wymagania dla danych na potrzeby tabel przestawnych
 • Przygotowanie danych do analizy w formie tabeli przestawnej, usuwanie błędów.
 • Tworzenie tabel przestawnych, elementy tabel, nawigacja i zmiana podstawowych parametrów.
 • Formatowanie tabel przestawnych, style tabeli przestawnej.
 • Korzystanie z opcji „Polecane tabele przestawne”
 • Dostosowanie pól tabeli przestawnej, zmiana nazw pól, wprowadzanie formatów liczbowych, zmiana obliczeń podsumowujących (suma, średnia, licznik).
 • Raporty tabeli przestawnej, wyświetlanie danych jako: % kolumny, % wiersza, suma bieżąca, % różnicy, grupowanie pól tabeli przestawnej w zakresy (wartości liczbowe, daty).
 • Tworzenie pól obliczeniowych.
 • Graficzne filtrowanie danych – fragmentatory, oś czasu.
 • Wykresy przestawne, zmiana podstawowych parametrów wykresu przestawnego, modyfikacja wykresu.