Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Mapowanie procesów w administracji rządowej i samorządowej – praktyczne aspekty zarządzania procesowego

Termin

04-10-2021, 05-10-2021, 06-10-2021

Termin

4-6.10.2021

Czas trwania

18 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty komputerowe, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków, cykl Kolba, action learning, burza mózgów

Liczba uczestników

20

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra średnia i wyższa kierownicza urzędów i ministerstw
 • pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za realizację działań i wsparcie realizacji procesów w organizacji

Cele

Przedstawienie metod i trybów mapowania procesów. Zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności zbierania danych dla celów mapowania i modelowania procesów. Zdobycie umiejętności identyfikowania obszarów problemowych i potencjału doskonalenia w istniejących w organizacji procesach. Zdobycie wiedzy o sposobach doskonalenia procesów i poprawie ich sprawności.

Efekty szkolenia

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie procesu w organizacji
 • rozumienie zasady zarządzania procesami
 • poznanie metod i technik mapowania procesów

Program

 • Mapowanie procesów, metody mapowania procesów oraz zastosowanie map procesów: mapa przepływu procesu, wykres rybia ość, wykres Pareto, histogram, analiza FMEA, SPC, Poka-yoke, metoda 5 WHY, TQM i inne.
 • Metody i techniki identyfikacji procesów zachodzących w organizacji, wybór procesów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, optymalizacja procesowa;
 • Pojęcie strumienia wartości – czynności VA i NVA;
 • Mapowanie procesów z wykorzystaniem metod BPMN i VSM – analiza przykładowych map
 • Six Sigma – eliminowanie wariacji i poprawa sprawności (capability) procesów (mapowanie procesów metodą SIPOC, wykorzystywanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC)
 • TOC - podstawy zarządzania operacyjnego – optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacji i kolejkowania zadań, identyfikowanie tzw. „bottlenecks” w procesach
 • Analiza i weryfikacja procesów (procesy zarządcze, operacyjne, wspomagające) wraz ze zidentyfikowaniem i opracowaniem mierników i produktów procesów
 • Przygotowanie szczegółowych map procesów/ procedur postępowania - określenie obszarów
 • Znaczenie symboli wykorzystywanych do tworzenia map procesów w różnych metodach – BPMN i VSM
 • Diagramy procesów i workflow: diagramy przepływowe top-down; diagramy blokowe; activity charts; diagramy workflow; diagramy przepływowe cross-functional
 • Wyjaśnienie głównych elementów struktury diagramów procesów: przepływ produktów i usług; przepływ informacji; przepływ decyzji; punkty pomiaru efektywności
 • Analiza map inwentaryzujących procesy (present state) i map doskonalących procesy (future state) dla przykładowych procesów biznesowych
 • Identyfikacja i analiza ryzyk
 • Doskonalenie i wdrożenie działań naprawczych
 • Wdrożenie i określenie mechanizmów monitorowania skuteczności i efektywności procesów
 • Koordynacja procesu przygotowania i aktualizacji instrukcji wykonawczych – organizacja zespołu
 • Identyfikacja głównych elementów struktury procesów – diagram Żółwia: przepływu produktów i usług; zasobów; sposobów i punktów pomiaru efektywności
 • Identyfikowanie zasobów procesów i podprocesów: osobowych, technicznych/sprzętowych, informacyjnych i materiałowych
 • Obliczanie czasów cykli dla procesów i podprocesów
 • Analiza czasu dostępnego w poszczególnych procesach i podprocesach
 • Rysowanie map wybranych procesów
 • Doskonalenie przykładowego procesu
 • Wybór sposobów i punktów pomiaru efektywności i ustanowienie celów dla wybranych mierników – benchmarking i scorecards
 • Ustanowienie sposobów zbierania informacji o realizowanych wskaźnikach efektywności i ich dokumentowania – stosowanie narzędzi SPC
 • Stosowanie technik rozwiązywania problemów – diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, metody ABC, Root Cause Analysis, 5Why, technika A3
 • Wdrażanie i podtrzymanie zmian, audyty procesów i Continous Improvement
 • Wybór sposobów i punktów pomiaru efektywności i ustanowienie celów dla wybranych mierników – benchmarking i scorecards;
 • Ustanowienie sposobów zbierania informacji o realizowanych wskaźnikach efektywności i ich dokumentowania – stosowanie narzędzi SPC
 • Stosowanie technik rozwiązywania problemów – diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, metody ABC, Root Cause Analysis, 5Why, technika A3
 • Wdrażanie i podtrzymanie zmian, audyty procesów i Continous Improvement