Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Management 3.0

Termin

03-11-2021, 04-11-2021

Termin

3-4.11.2021

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 14 godzin dydaktycznych, godz.9.00-15.00

Forma zajęć

Warsztat, ćwiczenia, praca w grupach

Liczba uczestników

15

Koszt

750.00 PLN

Prowadzący

Agata Jakóbczak

Adresat

Szkolenie kierowane jest w szczególności do:

• osób współpracujących z zespołem w trybie zdalnym.

• osób zarządzających zdalnymi zespołami oraz wspierających zespoły w samoorganizacji – team liderzy, Project Managerzy, Scrum Masterzy.

• osób odpowiedzialnych za budowanie współpracy w organizacji, tworzenie programów rozwojowych oraz budowanie kultury organizacyjnej.

• osób wdrażających Agile do organizacji.

• osób, które pracują w zwinnych zespołach i napotykają na trudności w zakresie samoorganizacji zespołu.

• osób pragnących rozwijać swoje kompetencje pracy z grupą, facylitowania procesów grupowych oraz planujące uzyskanie Certyfikatu Facylitatora 3.0. (Warsztat online nie jest wystarczający, by ubiegać się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0; należy uzupełnić go o udział w 1-dniowym szkoleniu stacjonarnym).

Cele

• wzrost wiedzy na temat nurtu Management 3.0 – nowoczesnej koncepcji zarządzania, szytej na miarę zwinnych środowisk prac,

• wzrost wiedzy w zakresie technik zarządzania zespołem przekładających się na budowanie współpracy, samoorganizacji i efektywności w (zwinnym) zespole, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów pracujących zdalnie,

• wzrost umiejętności w zakresie diagnozy aktualnej sytuacji w zespole i organizacji,

• wzrost umiejętności w zakresie wykorzystywania i wdrażania sprawdzonych narzędzi Management 3.0 oraz dostosowywania ich do potrzeb własnego zespołu,

• uświadomienie sobie różnic pomiędzy pryncypiami w zarządzaniu klasycznym oraz w zarządzaniu zwinnym.

Efekty szkolenia

  • uporządkowanie wiedzy w zakresie typów zarządzania oraz różnic pomiędzy Management 1.0, 2.0 i 3.0.
  •  doświadczenie w praktyce narzędzi Management 3.0, możliwych do wdrożenia we własnej pracy.
  • możliwość wymiany doświadczeń oraz zweryfikowania dotychczas stosowanych metod w kontekście systemowego rozumienia organizacji, psychologii grupy oraz sprawdzonych i aktualnych koncepcji zarządzania.

Program

• Blok 1 – Władza a Management 3.0

- Wstęp,

- Pryncypia Managera 3.0 – zwinne przywództwo,

- Myślenie systemowe w służbie zarządzania,

- Wytyczanie celów w zwinnej organizacji (OKR).

• Blok 2 – Zespół a Management 3.0

- Cykl życia zespołu – blaski i cienie,

- Narzędzia budujące zaangażowanie i motywację do pracy,

- Narzędzia wspierające samoorganizację,

- Kluczowa rola mądrego delegowania.

• Blok 3 – Organizacja a Management 3.0

- Praca w oparciu o wartości oraz budowanie kultury organizacyjnej,

- Uczenie się na bazie niepowodzeń,

- Zarządzanie kompetencjami.

• Blok 4 – Management 3.0 w służbie zwinności

- Wdrażanie Agile do organizacji z wykorzystaniem technik Management 3.0,

- Zakończenie.

 

Każdy uczestnik warsztatu Management 3.0 Foundation otrzymuje Certyfikat Uczestnictwa, który potwierdza udział w zdalnym szkoleniu. Aby uczestnik mógł ubiegać się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0, konieczne jest uzupełnienie szkolenia o 1-dniowy, stacjonarny warsztat praktyczny.