Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Innowacyjny model zarządzania personelem - manager jako aktywny słuchacz, działacz i obrońca

Termin

27-05-2021, 28-05-2021

Termin

27-28.05.2021

Czas trwania

2  dni  szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

16

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Barbara Gańcza

Adresat

Kadra zarządzająca w administracji publicznej i biznesie

Cele

Przedstawienie nowych, obecnie pożądanych metod zarządzania ludźmi i zespołami w zmieniających się warunkach. Nabycie umiejętności diagnozy emocji występujących w zespole tak, by dzięki technikom komunikacji sprawniej realizować cele i zadania jednostki. Wzmocnienie swoich kompetencji liderskich.

Efekty szkolenia

Uczestnicy otrzymują praktyczne narzędzia by efektywniej zarządzać swoimi pracownikami uwzględniając emocje występujące w zespole. Poznają swój styl zarządzania i poziom kompetencji liderskich , które osiągnęli. Ponadto uczestnicy poznają metody skutecznej  komunikacji  w sytuacjach konfliktowych zarówno z całym zespołem jak i poszczególnymi podwładnymi. Dzięki możliwości zastosowania technik motywacyjnych i aktywnego słuchania uczestnicy osiągną lepsze rezultaty w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów zespołu oraz zbudują pozytywną atmosferę w pracy.

Program

I MODUŁ  Tworzenie zespołu w oparciu o misję i zadania jednostki

1. Człowiek a zespół- umiejętność doboru pracowników.

2. 4 rodzaje zespołów:

a/zespół wielopokoleniowy

b/ zespół konserwatywny

c/ zespół młody (pokolenie millenialsów)

d/ zespół międzynarodowy

3. Role w grupie- zachowania społeczne.

4. Magiczna liczba 6 -budowanie zespołu w oparciu o wybrane modele FRIS, DISC- na przykładach

5. Grupa zadaniowa – jakie typy osobowości opóźniają wykonanie zadania.

II MODUŁ  Autodiagnoza skuteczności managerskiej- stopień posiadanych umiejętności:

1. Budowanie autorytetu

a/ rola i zadania managera w nowoczesnej firmie

b/ wizerunek managera

c/ wiedza i kompetencje

d/ekspert czy opiekun?

2.Rozwiązywanie konfliktów

a/najczęściej występujące konflikty

b/metody diagnozujące rodzaj i przyczynę konfliktu

3. Orientacja na cel

a/ wyznaczanie celu głównego i celów pobocznych

b/ przewidywanie konsekwencji krótko i długoterminowych po osiągnięciu celu

c/utrzymywanie wysokiego poziomu realizacji zadań przez zespół w drodze do osiągnięcia celu

d/ narzędzia kontroli realizacji poszczególnych etapów

4. Zarządzanie trudnymi emocjami

a/ stres jako przyczyna zaburzeń w pracy zespołu

b/ analiza sytuacji stresowych dla zespołu i managera

c/ narzędzia eliminujące eskalację emocji

d/ gniew, złość i niepewność- jako „ciche” emocje a ich skutki dla funkcjonowania zespołu

III MODUŁ Innowacyjny model zarządzania personelem- czym jest?

1. 10 błędów w zarządzaniu zespołem

a/  jak uniknąć błędów i diagnozować ich występowanie

b/ działania naprawcze

2. Decyzyjność wtórna a bycie liderem

a/ definicja decyzyjności wtórnej

b/ zalety i wady decyzyjności wtórnej

c/  rola lidera a decyzyjność wtórna

3. Motywowanie różnych rodzajów zespołów.

a/ pozafinansowe narzędzia motywacyjne dla poszczególnych pokoleń

b/ budowanie wspólnych wartości

c/ wzmacnianie zaangażowania pracowników w sprawy firmy

d/ jak rozwijać kreatywność zespołu

4. Zmień strategię – zarządzanie przez wspieranie.

a/ jak i przed czym bronić zespół?

b/ budowanie zaufania przez realizację potrzeb pracowników

c/ typowe reakcje managera (dominujące zachowania)

d/ wprowadzenie nawyku właściwych reakcji

5. Wprowadzanie komunikacji oddolnej – co zrobić by pracownicy mówili bez strachu przed konsekwencjami?

a/ rola aktywnego słuchania

b/ nowe metody komunikacji z pracownikami o różnych wartościach

IV MODUŁ Zmiana jako proces w dynamicznie rozwijającej się firmie.

1. Wsparcie działu IT we wprowadzaniu zmian

a/ zasoby informatyczne

b/ wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych

2. Jak wprowadzić zmianę w opornym zespole?

a/ techniki opanowania negatywnego nastawienia do zmian

b/ spójność wartości personelu i firmy jako siła napędowa do akceptacji zmian

c/ wpływ pracowników na wizję zmiany w firmie

3. Zarządzanie zadaniami – efektywne współdzielenie pracy.

a/ etapy rozwoju zawodowego pracownika

b/ rozwój osobisty pracowników

c/ model psychologiczny pracownika jako istotny element w przydzielaniu zadań

4. Nowe stanowisko czy delegowanie zadań?

a/ jak właściwie delegować zadania

b/jak i kiedy kontrolować ich wykonanie

c/ plusy i minusy zatrudniania nowego pracownika

5. Proces rozwijania kompetencji zespołowych w procesie zmian.

a/ tworzenie przestrzeni i płaszczyzny do rozwoju potencjału zespołu

b/ rozwój komunikacji pionowej

- znaczenie informacji zwrotnej (pozytywna, konstruktywna, motywująca)

- rola pochwał w ocenach pracowników

- korygowanie niepożądanych zachowań pracowników

6. Podsumowanie- wnioski .