Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Fake news w internecie - sposoby identyfikacji i weryfikacji nieprawdziwych treści

Termin

27-05-2021

Termin

27.05.2021

Czas trwania

6 h dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie połączone z warsztatami

Liczba uczestników

15

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Malwina Popiołek

Adresat

Urzędnicy, pracownicy biur prasowych, osoby pełniące funkcje publiczne

Cele

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zagadnienień dot. nieprawdziwych informacji obecnych w Internecie, a także zapoznanie z najważniejszymi sposobami identyfikacji i weryfikacji tych treści.

Efekty szkolenia

Wiedza:

 • Uczestnik zna przyczyny  i konsekwencje obecności fake news w Internecie
 • Uczestnik wie jakie są przyczyny powstawania, skutki rozpowszechniania i szkodliwość społeczna nieprawdziwych treści
 • Uczestnik zna mechanizmy sprzyjające rozpowszechnianiu fake news
 • Uczestnik wie jaka jest rola i znaczenie mediów społecznościowych w procesach tworzenia i rozpowszechniania nieprawdziwych treści

Kompetencje:

 • Uczestnik zna źródła, z których może czerpać wiedzę na temat fake news
 • Uczestnik ma świadomość jak ważne jest stałe doskonalenie swoich e-umiejętności i e-kompetencji
 • Uczestnik potrafi świadomie i bezpiecznie korzystać z narzędzi web 2.0

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi dokonać wstępnej oceny treści dostępnych w Internecie pod kątem ich ew. nieprawdziwości
 • Uczestnik potrafi wykonać czynności pozwalające zweryfikować prawdziwość informacji (potrafi dokonać fact checkingu)
 • Uczestnik potrafi świadomie korzystać z narzędzi social media i wie jak nie rozpowszechniać fake news
 • Uczestnik potrafi właściwie reagować na podczas kontaktu z nieprawdziwymi treściami

Program

 • Fake news – typologia, mechanizmy powstawania, mechanizmy rozprzestrzeniania i społeczna szkodliwość
 • Metody weryfikacji treści dostępnych w Internecie
 • Metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się fake news
 • Analiza wybranych przykładów fake news - warsztaty