Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Efektywne zarządzanie pracownikami w jednostkach samorządu terytorialnego

Termin

16-06-2021, 17-06-2021

Termin

16-17.06.2021

Czas trwania

2  dni  szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

16

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Barbara Gańcza

Adresat

Kadra zarządzająca w jednostkach samorządu terytorialnego

Cele

 zwiększenie efektywności funkcjonowania zespołu w aspekcie czasowym, jakościowym i zadaniowym

 -poznanie metod i  technik komunikacyjnych w oparciu o typy osobowości ułatwiających delegowanie zadań i uprawnień

-autodiagnoza stylu zarządzania i nabycie umiejętności modyfikacji tego stylu w celu szybszej realizacji zadań

- nabycie umiejętności odpowiedniej komunikacji w zespole z wykorzystaniem z narzędzi liderskich

Efekty szkolenia

Uczestnik po szkoleniu :

  • pozna znaczenie budowania efektywnego zespołu
  • zwiększy efektywność zespołu dzięki poznanym modelom motywowania
  •  nauczy się skutecznie zarządzać grupą pracowników
  • zdobędzie wiedzę z zakresu dotyczącego budowania autorytetu
  • pozna swój styl zarządzania
  • otrzyma narzędzia do efektywnego organizowania pracy własnej i pracowników
  • będzie umiał rozwiązywać konflikty oraz zapobiegać ich powstawaniu
  • rozwinie kompetencje społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej
  • dzięki wykorzystaniu case study, uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę, którą będzie mógł zastosować w swoim miejscu pracy. Warsztaty będą okazją do wymiany doświadczeń i bogatej autodiagnozy własnego podejścia do kwestii przywództwa, własnych kompetencji i rozwoju innych

Program

Dzień 1

MODUŁ I „KOMPETENCJE KIEROWNICZE W PRACY W JST”

1. Lider XXI wieku- jak zarządzać ludźmi w świetle zmian 2020-21 roku

a/ poznanie stylów zarządzania

b/ jakim przełożonym jestem?- test „typy przywództwa” i analiza testu ( praca    własna)

c/ skuteczne budowanie autorytetu- el. składowe 

2. Czy umiem rozwiązywać konflikty pracownicze? ( praca z case study)

a/ geneza i rodzaje konfliktów

b/ konstruktywne sposoby rozwiązania konfliktów

c/jak zapobiegać powstawaniu konfliktów w moim zespole?

3. Skuteczne motywowanie – kompetencja dobrego przełożonego

a/ rola motywatorów i de-motywatorów w pracy  –warsztat

b/ pozafinansowe narzędzia motywacyjne dla poszczególnych pokoleń (XYZBB)

c/ jak badać poziom motywacji i właściwie reagować?

d/ przykłady rozmów motywacyjnych- ćwiczenia

e/zespól wielopokoleniowy w pracy a różnice w metodach motywowania

MODUŁ II „ ZARZĄDZANIE NA ODLEGŁOŚĆ CZYLI ZESPÓŁ W PRACY ON LINE”.

1. Planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola – czyli zarządzanie on line w  pigułce.

a/główne problemy w zarządzaniu zespołem rozproszonym i jak je rozwiązać?

b/raportowanie działań zespołu w pracy on line

c/znaczenie spotkań integracyjnych on line

2. Nowa strategia nowoczesnych kadr kierowniczych – zarządzanie przez wspieranie.

a/rodzaje wsparcia, które przełożony może dać pracownikowi - ćwiczenia

b/ budowanie zaufania przez realizację potrzeb pracowników

c/jak wyznaczać cele i przedstawiać strategię działania?

d/pętla nawyku czyli typowe zachowania przełożonego ( praca własna)

e/ wprowadzenie nawyku właściwych reakcji

3. Efektywne delegowanie zadań w pracy hybrydowej.

a/co-komu-kiedy-jak? – czyli ocena ilości  obowiązków pracowników

b/na kiedy to ma być wykonane?- narzędzia określania priorytetów w delegowaniu zadań

c/ radzenie sobie z oporem pracownika w przyjmowaniu zadań

Dzień 2

MODUŁ III „ ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU PRACOWNICZEGO”

1. Co zrobić by zespół był skuteczny i wydajny?- warsztat

a/co to jest zespół?- elementy kluczowe

b/ fazy rozwoju pracownika S1,S2,S3,S4 i ich znaczenie w funkcjonowaniu zespołu

c/ potrzeby zespołu a potrzeby poszczególnych pracowników

d/ podstawowe elementy wzmacniające harmonijną współpracę

e/  wzmacnianie zaangażowania zespołu- praktyczne wskazówki

f/ model budowania wspólnych wartości  (koło wartości) jako narzędzie wzmacniające więzi w zespole

MODUŁ  IV „KOMUNIKACJA Z ZESPOŁEM  I KOMUNIKACJA Z PODWŁADNYM”

1. Jak mówić by słuchali, jak słuchać by mówili?- ABC komunikacji interpersonalnej.

a/  typy osobowości komunikacyjnej wg Hartmanna i różnice w sposobie  komunikacji

b/ 4 potrzeby słuchacza (pracownika) w rozmowie z przełożonym

c/ narzędzia skutecznej komunikacji- (parafraza, gdybanie, przeniesienie)- warsztat

d/ jak skutecznie wydawać polecenia i wyznaczać zadania- ćwiczenia

e/nowe metody komunikacji z pracownikami o różnych wartościach

f/ diagnoza rodzaju aktywnego słuchania ( test 4 Uszy von Thuna)

2. Rodzaje i rola informacji zwrotnej czyli znaczenie oceny działań pracownika.

a/ rodzaje informacji zwrotnej - przykłady

b/jak udzielać feedbacku we właściwy sposób ( pochwała, nagana, reprymenda)

c/ zasady budowania rozmowy motywującej a dyscyplinującej

d/ rodzaje barier komunikacyjnych występujących w zespole

e/ kanały komunikacyjne w pracy czyli jak uniknąć chaosu  informacyjnego?

f/ wprowadzanie komunikacji oddolnej – co zrobić by pracownicy mówili bez strachu przed konsekwencjami?

3. Analiza błędów i barier w komunikacji poziomej i pionowej.

a/ kluczowe błędy w rozmowie ( ocenianie osoby nie zachowania itp.)

b/ metody eliminacji barier w komunikacji

c/”millenialsi” jako grupa pracowników o szczególnym sposobie komunikacji

d/ konflikt komunikacji- jak sobie z nim radzić?