Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE 7 największych problemów managera/kierownika w pracy zdalnej i jak je rozwiązywać?- warsztat praktyczny

Termin

23-06-2021

Termin

23.06.2021

Czas trwania

1  dzień  szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

 

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

16

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Barbara Gańcza

Adresat

Kadra zarządzająca administracji publicznej i biznesu

Cele

Warsztat oparty jest na uzyskaniu rozwiązań poszczególnych problemów, z którymi borykają się managerowie, pracodawcy i kadra zarządzająca w administracji publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstwach w pracy zdalnej. W czasie warsztatów stosowane jest podejście polegające na osiągnięciu maksymalnie pozytywnych rezultatów dla 7 zagadnień, uczestnicy zostają wyposażeni w narzędzia pozwalające uniknąć takich problemów w przyszłości.

Efekty szkolenia

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę, umiejętności i narzędzia, które:

-usprawnią zarządzanie pracownikami pracującymi zdalnie lub hybrydowo,

-pozwolą na stosowanie różnych sposobów motywowania pracowników,

-umożliwią odpowiednie radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych (z uwzględnieniem technik komunikacji),

-ułatwią budowanie wzajemnych więzi w zespole rozproszonym

-pozwolą zapobiec powstawianiu problemów w relacji przełożony-podwładny

Program

1. LUDZIE MNIE NIE SŁUCHAJĄ

a/ zasady budowania autorytetu dla różnych pokoleń

b/ czy sam bym siebie słuchał? Jaki jest mój styl komunikacji?

c/ narzędzie dot. aktywnego słuchania

d/ asertywne wydawanie poleceń

e/ jak skutecznie rozwiązać konflikt?

2. NIE RADZĘ SOBIE ZE STRESEM

a/ diagram emocji jako narzędzie do zarządzania emocjami

b/ metody neutralizacji stresu ciągłego

c/ jak radzić sobie w sytuacjach nagłych?

d/ konfliktogenny zespół jako źródło stresu- techniki auto-coachingowe

e/ rozwiązywanie problemów a umiejętność odpoczynku

3. TERMINY MNIE GONIĄ….

a/ planowanie poszczególnych działań

b/ praktyczne wskazówki zarządzania sobą w czasie

c/ jak oswoić „deadline”?

d/efektywne delegowanie zadań

e/ czas rzeczywisty pracy a czas całkowity

4. SPADA WYDAJNOŚĆ ZESPOŁU

a/ 10 błędów w motywowaniu pracowników- jak ich unikać?

b/ jak diagnozować problemy w zespole?

c/ co niszczy kreatywność zespołu?

d/ narzędzia zwiększające efektywność poszczególnych członków zespołu

e/ wielopokoleniowość jako przyczyna nieporozumień w zespole

f/  wzmacnianie zaangażowania zespołu- praktyczne wskazówki

5. DUŻA ROTACJA W ZESPOLE

a/ grupa zadaniowa a zespół- istotne różnice i cele tworzenia?

b/ diagnozowanie przyczyn rezygnacji z pracy

c/ zapobieganie „wypaleniu” pracownika

d/ źle dobrani członkowie zespołu- jak zintegrować nowych i  obecnych pracowników

6. JAK WPROWADZIĆ ZMIANY W FIRMIE GDY NIKT ICH NIE CHCE?

a/ praca z oporem grupy ( matryca Heike Bruch)

b/ jak informować o zmianach by uniknąć negatywnych skutków?

c/ jak radzić sobie z „idea-killers”?

d/ wizja firmy, misja i wartości zespołu jako kluczowe elementy we wprowadzaniu zmian

e/rola wsparcia managerskiego

f/ nagroda i kara- przestarzałe narzędzia managera – co teraz?

g/ fazy zmiany, emocja w zmianie ( krzywa Fishera)

7. JAK ZARZĄDZAĆ LUDŹMI PRZY OGRANICZONYM BUDŻECIE?

a/wyznaczanie celów a priorytety firmy

b/diagnozowanie ważności zadań i zasobów

c/ pozafinansowe motywowanie pracowników

d/z czego mogę zrezygnować?- zarządzanie budżetem w czasie

e/planowanie długoterminowe czyli w co warto inwestować?- praca w grupie