Tytuł szkolenia

Komunikacja kierownika w zespole o różnych osobowościach

Termin

20-04-2020, 21-04-2020

Termin

20-21.04.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.30-16.30

Forma zajęć

wykład, dyskusja, testy, studia przypadków, ćwiczenia interaktywne

Liczba uczestników

15

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek ds. kadr i szkoleń
 • koordynatorzy zespołów projektowych w urzędach

Cele

Doskonalenie umiejętności budowania partnerskich relacji z podwładnymi i współpracownikami.  Budowanie relacji także  z mniej doświadczonymi pracownikami.  

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej w odniesieniu do podwładnych i współpracowników
 • podniesienie poziomu umiejętności radzenia sobie z trudnościami prowadzenia kluczowych rozmów kierowniczych
 • wiele praktycznych doświadczeń i rozwiązań 

Program

 • Rola komunikacji w organizacji
 • Podstawy  komunikacji interpersonalnej kierownika
 • Efektywna komunikacja w trakcie rozmowy: werbalna i  niewerbalna
 • Rozmowy z pracownikami o różnych profilach psychologicznych
  • sposób prowadzenia rozmowy
  • wyrażanie szacunku i uznania
  • przekazywanie konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Rozmowa na temat rozwoju
  • dotychczasowe efekty pracy a kierunki rozwoju pracownika
  • metody i narzędzia  możliwe do wykorzystania w procesie rozwoju
 • Kierownik wobec konfliktów w formie Gry Nieznany Kontynent
  • nowoczesne podejście do zjawiska konfliktu
  • strategie rozstrzygania konfliktów – rola menedżera
 • Relacje interpersonalne w praktyce – studium przypadku (scenki moderowane)
  • typy trudnych współpracowników;
  • sposoby podejścia do ludzi o różnym charakterze
 • Błędy najczęściej popełniane w trakcie prowadzenia kluczowych rozmów kierowniczych oraz sposoby zapobiegania im