Tytuł szkolenia

Inspektor Ochrony Danych w sądach i prokuraturze

Termin

18-03-2020

Termin

18.03.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych  (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne/zespołowe, dyskusje, analiza przypadku

Liczba uczestników

16

Koszt

590.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad ochroną danych osobowych
 • osoby odpowiedzialne za obsługę prawną
 • inspektorzy ochrony danych osobowych
 • osoby odpowiadające za koordynację spraw z obszaru ochrony danych osobowych 

Cele

Zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dot. roli, statusu i zakresu zadań IOD w sądach i prokuraturze 

Efekty szkolenia

 • wiedza, kto powinien zostać wyznaczony jako IOD
 • umiejętność organizacji pracy przez IOD
 • zrozumienie na czym polega rola IOD 

Program

 • Inspektor Ochrony Danych – wyznaczenie, status i zadania
 • Jeden IOD dla RODO i dla DODO?
 • IOD na podstawie umowy o pracę, czy umowy o świadczenie usług - czy i jak można zabezpieczyć interesy administratora na wypadek nie dopełnienia obowiązków przez IOD
 • Raportowanie IOD do kierownictwa- częstotliwość i forma
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi
 • Działania doradcze i edukacyjne IOD
 • Audyty i sprawozdawczość
 • Procedury wewnętrzne i inna dokumentacja wewnętrzna
 • Prowadzone rejestry – obowiązkowe i rekomendowane
 • Rola IOD przy rozpatrywaniu wniosków podmiotów danych
 • Rola IOD w obszarze dot. naruszeń ochrony danych osobowych – identyfikowanie, dokumentowanie, zgłaszanie i minimalizacja ryzyka ich wystąpienia
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 • Przygotowanie organizacji do kontroli organów nadzoru
 • Najczęściej popełniane błędy w pracy IOD
 • Rekomendowane źródła wiedzy w obszarze ochrony danych