Tytuł szkolenia

Formalny angielski (poziom co najmniej średniozaawansowany)

Termin

05-06-2019, 06-06-2019, 07-06-2019

Termin

5-7.06.2019

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych (3 dni), godz. 10:00-15:30

Forma zajęć

Aktywne warsztaty językowe – praca w parach, role play, panel dyskusyjny. Elementy pracy z tekstem

Liczba uczestników

do 11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Pracownicy administracji publicznej posługujący się językiem angielskim w pracy zawodowej, współpracujący z partnerami zagranicznymi.

Cele

Doskonalenie kompetencji językowych – mówienia i pisania – w kontekście formalnym. Rozróżnienie stylu nieformalnego i oficjalnego zarówno w wypowiedziach, jak i dokumentach. Dobór właściwych środków językowych do konkretnych sytuacji zawodowych.

Efekty szkolenia

Sytuacje wymagające użycia stylu oficjalnego (obrady, wystąpienie, list formalny, raport). Różnice między językiem codziennym a formalnym ( dobór słownictwa, elementy gramatyki, struktura wypowiedzi). Uprzejme, ale stanowcze prezentowanie swojej opinii i reagowanie na wypowiedzi innych. Różnicowanie siły przekazu – od łagodnego do kategorycznego. Zamiana stylu nieformalnego na formalny i odwrotnie. Etykieta w relacjach zawodowych z partnerami anglojęzycznymi – błędy nie tylko językowe.

Program

20 godzin lekcyjnych