Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Dyscyplina finansów publicznych w kontekście gospodarowania środkami unijnymi oraz w zamówieniach publicznych

Termin

01-12-2015

Czas trwania

01.12.2015 r. 
8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład z elementami konwersatorium

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Adresat

 • kierownicy jednostek sektora finansów publicznych i główni księgowi
 • pracownicy działów zamówień publicznych

Cele

Przedstawienie newralgicznych operacji w gospodarowaniu środkami unijnymi i w zamówieniach publicznych pod kątem dyscypliny finansów publicznych

Efekty szkolenia

 • nabycie umiejętności oceny przypadków nieprawidłowości
 • nabycie umiejętności odróżniania naruszeń dyscypliny finansów publicznych od innych błędów oraz nabycie umiejętności wdrażania usprawnień w procesie gospodarowania środkami unijnymi i w zamówieniach publicznych

Program

 • Kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny w zakresie gospodarowania środkami unijnymi
  - naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu przyznania oraz przekazania środków niezgodnie z procedurami
  - nieprawidłowe rozliczenie środków unijnych
  - niepoprawne ustalenie i niedochodzenie kwoty podlegającej zwrotowi        
  - nieprawidłowe umorzenie kwoty podlegającej zwrotowi
  - wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub procedurami
  - nieterminowe rozliczenie/zwrot środków unijnych
  - nieprawidłowe przekazanie zwróconej kwoty środków unijnych
  - monitorowanie projektów unijnych a dyscyplina finansów publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych
   - Opis przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
  -  Ustalenie wartości zamówienia lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia o niższej wartości
  - Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
  - Określenie kryteriów oceny ofert
  - Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
  - Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego
   - Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego
  - Naruszenie dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne
 • Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych