Tytuł szkolenia

Archiwizacja dokumentacji w podmiocie publicznym i jej obsługa w archiwum także w kontekście RODO

Termin

29-04-2020

Termin

29.04.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia, analiza przypadku

Liczba uczestników

20

Koszt

590.00 PLN

Adresat

 • archiwiści
 • osoby odpowiedzialne za zapewnienie właściwego zarządzania dokumentacją oraz za nadzór nad pracą archiwum
 • koordynatorzy czynności kancelaryjnych

Cele

Przekazanie informacji na temat metod i trybu archiwizacji dokumentacji w różnej postaci, w tym w ramach systemów teleinformatycznych, oraz na temat organizacji i funkcjonowania archiwów w podmiotach publicznych

Efekty szkolenia

 • Pozyskanie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu archiwów w podmiotach publicznych.
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie archiwizacji dokumentacji.
 • Pozyskanie informacji na temat sposobu realizacji zadań archiwów oraz o kontroli nad nimi.

Program

 • Stan prawny w zakresie archiwizacji dokumentacji tradycyjnej i elektronicznej oraz funkcjonowania archiwów (ustawa archiwalna, RODO, akty wykonawcze).
 • Organizacja archiwum w podmiocie publicznym (personel, lokal, usytuowanie organizacyjne, oczekiwania wobec systemów teleinformatycznych, czy możliwy jest outsourcing?)
 • Archiwizacja dokumentacji elektronicznej i tradycyjnej oraz zgromadzonej w składach (zakres prac w komórkach organizacyjnych i współpraca z archiwistą).
 • Obsługa dokumentacji w archiwum (ewidencja, udostępnianie, skontrum, wycofywanie, porządkowanie).
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i możliwość odstąpienia od tego obowiązku
 • Tryb i zasady kontroli przez archiwa państwowe