Tytuł szkolenia

Angielski - Formalny angielski (poziom co najmniej średniozaawansowany)

Termin

15-04-2020, 16-04-2020, 17-04-2020

Termin

15-17.04.2020

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych

3 dni zajęć w godz. 10:00-15:30

Forma zajęć

Aktywne warsztaty językowe – praca w parach, role play, panel dyskusyjny, praca z tekstem

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Pracownicy administracji publicznej posługujący się językiem angielskim w pracy zawodowej, współpracujący z partnerami zagranicznymi

Cele

Poszerzenie kompetencji językowych w kontekście formalnym, w tym mówienia w sposób bardziej dyplomatyczny; rozróżnianie stylu nieformalnego i oficjalnego zarówno w wypowiedziach, jak i dokumentach.

Program

Sytuacje wymagające użycia stylu oficjalnego (obrady, wystąpienia, listy formalne, raporty); różnice między językiem codziennym a formalnym (dobór słownictwa, elementy gramatyki, struktura wypowiedzi); uprzejme, ale stanowcze prezentowanie swojej opinii i reagowanie na wypowiedzi innych; różnicowanie siły przekazu – od łagodnego do kategorycznego; zamiana stylu nieformalnego na formalny i odwrotnie; dobór właściwego rejestru językowego