Tytuł szkolenia

AKADEMIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – Międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej, I stopień – zarządzanie operacyjne

Czas trwania

luty 2019 - czerwiec 2021

Forma zajęć

20 dniowy program kształcenia, zajęcia organizowane w Polsce (10 dni zajęć) oraz na uczelniach partnerskich w Finlandii i na Węgrzech (2 x 5 dni zajęć), sesje Development Center, indywidualne sesje coachingowe dla uczestników

Liczba uczestników

120 osób

Adresat

  • przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu

Cele

  • zwiększenie potencjału administracyjnego i współpracy administracji rządowej z agencjami wykonawczymi i partnerami zewnętrznymi na rzecz lepszej efektywności realizacji celów strategicznych poprzez poprawę jakości zarządzania, w tym wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej i zarządzania dostępnymi zasobami

Program

Program kształcenia, w wymiarze około 160 godz., obejmuje rozwój kompetencji w zakresie m.in.:

  • budowania zespołów,
  • integralnego zarządzanie sobą,
  • komunikacji z pracownikami i klientem zewnętrznym,
  • motywowania i inspirowania pracowników,
  • przywództwa,
  • zarządzania projektami,
  • etyki,
  • antykorupcji.

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Więcej informacji: akademiazarzadzania.ksap.gov.pl

Logotyp finansowania