Tytuł szkolenia

AgilePM® Practitioner – zwinne zarządzanie projektami w administracji publicznej – kurs certyfikowany z egzaminem

Termin

02-04-2020, 03-04-2020

Termin

2-3.04.2020

Czas trwania

18 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) + egzamin dodatkowego dnia, godz. 9.00-17.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia, studia przypadków, dyskusje

Liczba uczestników

15

Koszt

2200.00 PLN

Adresat

 • kierownicy projektów oraz zespołów projektowych
 • kadra zarządzająca projektami
 • wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM®
 • wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM® w praktyce oraz uzyskaniem certyfikatu AgilePM® Practitioner

Cele

W trakcie szkolenia szczegółowo omawiane są role i obowiązki oraz cykl życia projektu wraz z efektywnym wykorzystaniem produktów. Uczestnicy zapoznają się z zasadami formułowania i szacowania wymagań. W trakcie tego szkolenia szczególny nacisk położony jest na zastosowanie metodyki w praktyce. Uczestnicy poznają, jak należy dostosować metodykę AgilePM do realiów projektu tak, aby jak najlepiej wykorzystać jej potencjał.

Efekty szkolenia

 • skuteczne wykorzystanie narzędzi stosowanych w projektach, realizowanych zgodnie z AgilePM
 • umiejętność kontroli projektu
 • zapewnienie sprawnej komunikacji między biznesem oraz zespołem wytwórczym
 • nabycie umiejętności rozdzielania ról i zakresu odpowiedzialnościw projekcie
 • zdobycie świadomości, w jaki sposób skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów

Program

 • Role i obowiązku – punkt widzenia kierownika projektu
 • Zwinne zarządzanie projektem w cyklu życia wg DSDM
 • Efektywne użycie produktów
 • Dostarczanie na czas – połączenie technik MoSCoW i Timeboxing
 • Ludzie, zespoły i interakcje
 • Wymagania i User Stories
 • Szacowanie – jak i kiedy
 • Planowanie w cyklu życia wg DSDM
 • Jakość – nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dostosowanie
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Practitioner
 • Egzamin AgilePM Practitioner

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu AgilePM Foundation. Egzamin testowy, składający się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza; maksymalna liczba punktów: 80; do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 40 punktów; egzamin trwa 150 minut; język polski lub angielski; w czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „AgilePM® Agile Project Management Handbook v2”; certyfikat AgilePM® Practitioner ważny jest przez 5 lat.