Support to the Development and Improvement of the Civil Servants Training System in Ukraine

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej zrealizowała projekt współpracy bliźniaczej “Support to the Development and Improvement of the Civil Service Training System in Ukraine”, UA08/ENP-PCA/OT/14,  w konsorcjum z Ecole Nationale d’Administration (ENA) w latach 2009 – 2011. 

                                                                                            

Jaki był cel projektu?

Celem projektu była poprawa jakości administracji publicznej na Ukrainie oraz dostosowanie jej do standardów europejskich i międzynarodowych, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym, poprzez rozwój instytucjonalny Narodowej Akademii Administracji Publicznej Ukrainy (NAPA).

Jakie są rezultaty?

Rezultatem projektu było wypracowanie nowoczesnego systemu szkoleń dla urzędników służby cywilnej, koncentrującego się na rozwoju umiejętności zawodowych i postaw urzędników na szczeblu centralnym i lokalnym (w tym regionalnym) czego efektem będzie poprawa jakości usług świadczonych zarówno dla obywateli jak i decydentów oraz poprawa zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej na Ukrainie.

Projekt składał się z trzech komponentów, w ramach których osiągnięto następujące rezultaty:

  • Komponent 1 "Policy level": Przeanalizowano i ulepszono mechanizm współpracy i koordynacji działań między NAPA a Głównym Departamentem Służby Cywilnej.
  • Komponent 2 "Institutional level ": Wzmocniono organizację i zarządzanie pomiędzy NAPA a RIs, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń urzędników wysokiego szczebla.
  • Komponent 3 "Technical level": Wzmocniono zdolności szkoleniowe NAPA i RIs.