Staże administracyjne

ktoś wpisuje się do księgi gości - widok na same ręce trzymające długopis

Jednym z elementów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej są krajowe i zagraniczne staże administracyjne.

KSAP umożliwia słuchaczom odbycie staży administracyjnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, które stanowią integralną część programu kształcenia stacjonarnego.

Staże krajowe

Słuchacze odbywają dwa staże krajowe w ministerstwach lub urzędach centralnych na stanowiskach usytuowanych blisko ośrodków decyzyjnych. Sprzyja to poznawaniu pracy w administracji rządowej w jej wieloaspektowej złożoności.

W okresie kilkutygodniowego stażu słuchacze poznają pracę polskiej administracji publicznej, mają możliwość zrozumieć jej specyfikę oraz skonfrontować wiedzę i umiejętności nabyte w KSAP, z praktyką urzędniczą.

Krajowe staże administracyjne mają na celu sprawdzenie zdolności adaptacyjnych słuchaczy w złożonej rzeczywistości administracyjnej, poznanie i zrozumienie specyfiki pracy administracji publicznej, kształcenie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania konkretnych problemów w praktyce, pogłębienie wiedzy nabytej z pierwszego roku kształcenia i jej konfrontację z praktyką, a także kształtowanie postaw urzędnika służby cywilnej poprzez codzienne, aktywne uczestniczenie w pracach wskazanego przez Szkołę urzędu.

Staże zagraniczne

Zagraniczny staż administracyjny jest ważnym etapem nauki. Dzięki niemu słuchacze KSAP poznają mechanizmy i rozwiązania stosowane w administracji innych krajów, a zdobyte umiejętności przenoszą na polski grunt.

Dwumiesięczne pobyty stażowe w administracjach krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych dają możliwość konfrontacji wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie pierwszego roku kształcenia oraz doświadczeń stażowych w instytucjach krajowych ze sposobem funkcjonowania administracji w innych krajach.

Słuchacze na stażach zagranicznych nie tylko pogłębiają wiedzę merytoryczną w wybranych przez siebie obszarach, lecz także zapoznają się z kulturą administracyjną krajów stażowych i sposobami pracy administracji.