06.10.2022
Projekty szkoleniowe

Zarządzanie zmianą – Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

W dniach 04-05.10.2022 r. odbywa się, pierwsza sesja z pięciu zaplanowanych krajowych sesji szkoleniowych dla grupy VII, w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Tematem sesji jest zarządzanie zmianą w jednostkach administracji publicznej.

uczestnicy projektu podczas zajęć

Tematyka sesji

Program sesji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Rola lidera w procesie zmian,
  • Zarządzanie komunikacją w procesie zmiany,
  • Opór wobec zmian i sposoby radzenia sobie z nimi.

Zmiana jest stale obecna w każdej instytucji administracji publicznej, dlatego umiejętność zarządzania nią jest jedną z kluczowych kompetencji każdego menedżera. Zarzadzanie zmianą w organizacji to ciąg działań, które powinny skutecznie wpływać na polepszenie kondycji organizacji. Planowanie i wdrażanie zmian wcale nie jest prostym zadaniem. W prawidłowej ocenie sytuacji, która jest przyczyną zmian, pomija się wiele ważnych aspektów, a osoby odpowiedzialne za zmianę często nie mają wiedzy na temat zasad realizacji zmiany i procesów które są dla niej charakterystyczne.

Uczestnicy

Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej.

Forma realizacji

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 16:15 w siedzibie KSAP.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Adresat projektu
Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Finansowanie projektu
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej: https://akademiazarzadzania.ksap.gov.pl/

logo HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny