14.09.2022
Projekty szkoleniowe

Zarządzanie projektami – sesja dodatkowa w projekcie AZ

W dniach 13-14 września oraz 27-28 września br. realizowana jest sesja online dla grupy II AZ, dotycząca tematyki zarządzania projektami. Zajęcia uzupełniają dotychczasowy program kształcenia w Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej dla tej grupy.

biała tablica z napisami stories, to do, in progress, testing, done

Cele sesji

  • ujednolicenie siatki pojęciowej,  
  • zapoznanie z elementami zarządzania projektami w administracji publicznej, 
  • rozwinięcie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia i finalizowania projektów w administracji publicznej. 

Tematyka sesji

Program sesji obejmuje treści dotyczące definiowania: projektu, programu i portfela oraz różnicę  pomiędzy  projektem/programem, a działalnością stałą w administracji publicznej.

Uczestnicy poznają sposób przygotowania uzasadnienia społeczno-ekonomicznego projektów, definiowania celów, rezultatów i korzyści; nauczą się planowania projektów wg modeli kaskadowych i zwinnych oraz zasad tworzenia struktury podziału prac; poznają strategie i struktury organizacyjne projektu, jak tzw. ”cykl życia”, oraz  „model fazowy”. Sesja przygotuje również do identyfikowania i zarządzania ryzykiem (analiza jakościowa i ilościowa oraz metody reakcji na ryzyko). Prowadzący zapozna uczestników z przykładami projektów realizowanych w administracji publicznej oraz metodami analizy interesariuszy projektu i ich oczekiwań.

Program II sesji obejmuje treści dotyczące planowania projektu pod względem alokacji zasobów, jego budżetowania i zarządzania płynnością projektu w administracji publicznej.

Uczestnicy poznają także sposoby dokumentowania realizacji projektu – szablony podstawowych dokumentów, oraz metody controllingu projektu (MTA, CTA, metoda wartości wypracowanej) oraz finalnie – dokumentację zamknięcia projektu.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej  

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS – Finlandia) i University of Public Service (UPS – Węgry).

Celem projektu jest:  

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,  
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.  

Adresat projektu  

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.  

Finansowanie projektu  

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.  

Więcej na temat projektu na stronie internetowej: https://akademiazarzadzania.ksap.gov.pl/  

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny