09.06.2022
Projekty szkoleniowe

Zarządzanie projektami – sesja dodatkowa w projekcie AZ

W dniach 9-10 czerwca oraz 21-22 czerwca br. realizowana jest sesja online dla grupy I AZ, dotycząca tematyki zarządzania projektami. Zajęcia uzupełniają dotychczasowy program kształcenia w Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej dla tej grupy.

biała tablica z napisami stories, to do, in progress, testing, done

Cele sesji

  • ujednolicenie siatki pojęciowej
  • zapoznanie z elementami zarządzania projektami w administracji publicznej
  • rozwinięcie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia i finalizowania projektów w administracji publicznej

Tematyka sesji

Program sesji obejmuje treści dotyczące definiowania: projektu, programu i portfela oraz różnicę  pomiędzy  projektem/programem, a działalnością stałą w administracji publicznej.

Uczestnicy poznają sposób przygotowania uzasadnienia społeczno-ekonomicznego projektów, definiowania celów, rezultatów i korzyści; nauczą się planowania projektów wg modeli kaskadowych i zwinnych oraz zasad tworzenia struktury podziału prac; poznają strategie i struktury organizacyjne projektu, jak tzw. ”cykl życia”, oraz „model fazowy”. Sesja przygotuje również do identyfikowania i zarządzania ryzykiem (analiza jakościowa i ilościowa oraz metody reakcji na ryzyko). Prowadzący zapozna uczestników z przykładami projektów realizowanych w administracji publicznej oraz metodami analizy interesariuszy projektu i ich oczekiwań.

Program II sesji obejmuje treści dotyczące planowania projektu pod względem alokacji zasobów, jego budżetowania i zarządzania płynnością projektu w  administracji publicznej.

Uczestnicy poznają także sposoby dokumentowania realizacji projektu – szablony podstawowych dokumentów, oraz metody controllingu projektu (MTA, CTA, metoda wartości wypracowanej) oraz finalnie – dokumentację zamknięcia projektu.

Forma realizacji

Zajęcia będą realizowane zdalnie w dniach 9-10 czerwca 2022, a następnie 21-22 czerwca br. w godzinach 9:00 – 14:00, grupa AZI.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej  

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt  jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS – Finlandia) i University of Public Service (UPS – Węgry).  

Celem projektu jest:  

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,  
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.  

Adresat projektu  
Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.  

Finansowanie projektu  
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.  

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii.

logo HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny