14.06.2022
Projekty szkoleniowe

Zarządzanie pracą zdalną – sesja dodatkowa w projekcie AZ

W dniach 14-15 czerwca br. realizowana jest sesja online dla grupy V i VI w projekcie  Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, dotycząca tematyki zarządzania pracą zdalną zespołu. Zajęcia uzupełniają dotychczasowy program kształcenia.

Cel

Celem sesji jest:

  • zapoznanie ze specyfiką organizacji pracy zespołu rozproszonego,
  • przygotowanie kierownika do identyfikacji potrzeb pracownika,
  • nauka efektywnej komunikacji w pracy zdalnej oraz motywacji zespołu,
  • poznanie narzędzi zarządzania oraz sposobów na harmonijną integrację zespołu.

Tematyka sesji

Program sesji rozpoczyna ćwiczenie identyfikacji pozytywnych i negatywnych stron pracy zdalnej. Uczestnicy definiują typy pracowników oraz analizują rodzaje efektywnych komunikatów i instrukcji, umożliwiających rozwiązanie problemów  występujących w pracy zdalnej.

Uczestnicy szkolenia analizują również styl swojego zarządzania oraz sposoby motywowania poszczególnych członków zespołu rozproszonego. W programie pojawia się także temat oswajania lęków pracowników w pracy zdalnej i odpowiednie reagowanie, tak by członkowie zespołu czuli się ważni, a nie tylko potrzebni. Istotne kwestie, które będą poruszane przez wykładowcę to feedback, poczucie zaufania, wzmacnianie więzi i rozwiązywanie konfliktów.

Forma realizacji

Zajęcia będą realizowane online w dniach:

  • 14 czerwca 2022, w godzinach 9:00 – 16:15, grupa V
  • 15 czerwca 2022, w godzinach 9:00 – 16:15, grupa VI

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej  

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt  jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS - Finlandia) i University of Public Service (UPS - Węgry).  

Celem projektu jest:  

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,  
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.  

Adresat projektu  
Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.  

Finansowanie projektu  
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.  

Więcej na temat projektu na stronie internetowej: https://akademiazarzadzania.ksap.gov.pl/

logo HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny