29.01.2021
Projekty szkoleniowe

Zarządzanie i etyka w sektorze publicznym – IV sesja online

W dniach 2-5 lutego 2021 r., w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, realizowana jest czwarta, z pięciu zaplanowanych szkoleniowych sesji krajowych w KSAP (grupy III i IV). Temat spotkania: Instrumenty zarządzania w sektorze publicznym i Etyka w służbie publicznej.

połączone 8 dłoni, napis: akademia zarządzania

Tematyka sesji 

Sesja podzielona jest na dwie części i obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Instrumenty zarządzania w sektorze publicznym
  • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
  • Kontrola zarządcza
  1. Etyka w służbie publicznej
  • Konflikt motywu wartości z motywem korzyści własnej
  • Techniki antykorupcyjne w pracy administracji

Forma realizacji 

Zajęcia w  formule online będą realizowane oddzielnie dla każdej grupy: 

  • 2-3 lutego 2021 – Grupa III (20 osób) 
  • 4-5 lutego 2021 – Grupa IV (21 osób) 

Zajęcia, zgodnie z założeniami, powinny zostać zrealizowane w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, jednak w obecnej sytuacji epidemiologicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online. 

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej 

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt  jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS). 

Celem projektu jest: 

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej, 
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej. 

Adresat projektu 

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu. 

Finansowanie projektu 

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej. 

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii.

logo fińskiego instytutu HAUS   Logo węgierskiego uniwersytetu spraw publicznych (NUPS)

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć